TIN MỚI NHẤT

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • /
  • 19/09/2011

Ngày 16/9/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo về một số nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện trong tháng 9/2011. Dưới đây là một số nội dung chính của Thông báo.

 1- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh khẩn trương triển khai hoàn thành tốt 04 việc sau:

- Mở Hội nghị quán triệt và triển khai Chỉ thị số 03-CT/TU của Bộ Chính trị (khóa XI), Kế hoạch số 03-KH/TU của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch số 15-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của cấp mình.

- Xây dựng Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 để triển khai thực hiện ở cấp mình; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Thành lập Bộ phận giúp việc 03 của cấp mình, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xây dựng Quy chế làm việc, chương trình công tác từ nay đến cuối năm 2011 của Bộ phận giúp việc 03.

- Chọn cơ quan, đơn vị làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo ra diện rộng.

2- Chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo”; trước mắt, các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt 02 việc:

- Trên cơ sở kết quả tọa đàm trước đây, rà soát, bổ sung nội dung “xây” và “chống” gắn với những nội dung tiêu chí hướng dẫn của ngành dọc và của đoàn thể để tiếp tục triển khai thực hiện.

- Chọn những việc trọng tâm, bức xúc tại cộng đồng; rà soát những vụ việc tiêu cực, tồn đọng để bàn giải pháp, phân công tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành.

3- Từng địa phương, đơn vị chọn từ 01 - 02 đơn vị làm điểm, là những nơi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc, giải quyết những yêu cầu hàng ngày của nhân dân; những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: đất đai, đền bù, giải tỏa, giải quyết các thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra… Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ thành phố Phan Thiết và Đảng bộ Công an tỉnh làm điểm; Đảng bộ thành phố Phan Thiết chọn 01 phường (hoặc 01 xã) và 01 cơ quan, đơn vị để làm điểm; Đảng bộ Công an tỉnh chọn 02 đơn vị trực thuộc làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo ra diện rộng.

Ngoài ra, tất cả các cơ quan có các đồng chí Tỉnh ủy viên công tác, sinh hoạt và 21 cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Bộ phận giúp việc 03 của tỉnh (theo Quyết định số 362-QĐ/TU, ngày 01/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) phải là những cơ quan, đơn vị triển khai kịp thời, nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nòng cốt tạo phong trào chung trong toàn tỉnh.

4- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung Thông báo này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo./.


  • |
  • 1907
  • |