TIN MỚI NHẤT

Tuy Phong: Hội nghị quán triệt Kết luận 38 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng ngày 12/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 38 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 28 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

          

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Siêng-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã quán triệt theo Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng. Đồng thời, triển khai Kế hoạch số 189-KH/HU ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 190-KH/HU ngày 24/7/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Hội nghị đã nhấn mạnh việc phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở có lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức, lối sống gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nhất là của cấp ủy viên và người đứng đầu; khắc phục tình trạng tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, không đủ sức giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở và tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí,… trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là việc làm thường xuyên nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng; tiếp tục tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các Ban, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập quán triệt; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới./.