TIN MỚI NHẤT

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ THỊ XÃ LA GI TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

        Chiều ngày 09/7/2019, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở thị xã La Gi tổ chức sơ kết đánh giá công tác thực hiện dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở thị xã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thị xã và Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở xã, phường...

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2019 việc xây dựng, thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thị xã được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở tiếp tục quan tâm thực hiện. Nổi rõ là: Công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, chất lượng tiếp công dân ngày càng nâng lên; giải quyết khá tốt việc đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Gắn thực hiện dân chủ với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập của người dân. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các chính sách, quy chế, quy định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được thực hiện đảm bảo, dân chủ, công khai, qua đó nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về dân chủ ngày càng tiến bộ hơn.

Sau khi nghe các ý kiến của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở thị xã ghi nhận kết quả đạt được. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm đồng chí Trưởng ban chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở. Gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; chủ động triển khai, thực hiện dân chủ trong các hoạt động cơ quan, chú ý cơ quan hành chính xã, phường, đơn vị trường học và đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.