TIN MỚI NHẤT

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc

Thực hiện Quyết định số 336-QĐ/UBKTTU, ngày 21/3/2019 của Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai quyết định, Kế hoạch và tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Hồng Thanh Nam – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và 03 Đảng uỷ xã Thuận Hòa, Thuận Minh, Hàm Đức thuộc Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc.

Ngày 05/7/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo kết quả  giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên nêu trên, trong đó nêu những ưu điểm, đông thời chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục; qua đó, yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát tập trung triển khai và thực hiện tốt một số nội dung theo thông báo đã nêu và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.