TIN MỚI NHẤT

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

  • HMT
  • /
  • 17/05/2019

Sáng 16/5, tại thành phố Phan Thiết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” với 10 điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Dự thảo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW đã thể hiện: Trong 5 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện Nghị quyết với nhiều hình thức phong phú, biện pháp tích cực; qua đó đã góp phần xây dựng và phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và con người Bình Thuận nói riêng. Những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh được bảo tồn, phát huy. Các thiết chế văn hóa từng bước được sửa chữa, duy tu, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

 Tại hội nghị, đại biểu các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung thảo luận những vấn đề về công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW; đồng thời làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tiếp tục   xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Thuận trong thời gian tới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và Chương trình hành động của Tỉnh ủy (khóa XII) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có biện pháp huy hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa hiện có. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa - nghệ thuật; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm; làm tốt công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết tại địa phương, đơn vị mình.