HỘI LUẬT GIA BÌNH THUẬN: ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, HOẠT ĐỘNG VÌ CÔNG LÝ, VÌ NHÂN DÂN

Ngày 27/3/2019, tại thành phố Phan Thiết, Hội Luật gia tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội lần thứ 7 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Hội trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Luật gia tỉnh lần thứ VI, trong 05 năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên, các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức; phát triển mới 47 chi hội cấp xã/525 hội viên, nâng tổng số chi hội toàn tỉnh lên 134 chi hội với hơn 1.800 hội viên. Đồng thời, trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội Luật gia Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương; Hội Luật gia tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các dự án Luật và các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý từng bước được triển khai đạt kết quả bước đầu, tập trung hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tội phạm; phối hợp tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hòa giải và kỹ năng hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân, chung tay xây dựng nền dân chủ pháp luật vì sự công bằng và tiến bộ xã hội, vì sự phát triển bền vững, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương. Với những kết quả đạt được, Hội Luật gia tỉnh đã được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời tập trung khắc phục có kết quả những tồn tại, hạn chế; trong nhiệm kỳ VII, Hội Luật gia tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các sở, ngành liên quan thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể có liên quan tích cực tham gia đóng góp vào công tác xây dựng Đảng và chính quyền các cấp.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Hội và kết nạp hội viên mới theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đảm bảo cho tổ chức Hội Luật gia vững mạnh về chính trị và tổ chức; phát huy khối đoàn kết, nhất trí; nâng cao năng lực, chủ động, sáng tạo; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Hội. Tiếp tục làm tốt công tác vận động, tập hợp những luật gia có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp cũng như thu hút những luật gia trẻ có trình độ, năng lực tham gia vào tổ chức Hội. Đồng thời, thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm công tác gắn với tăng cường tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hội viên Hội Luật gia để đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Biển Việt Nam, Luật An ninh mạng... nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cũng như đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, giai đoạn 2017- 2021”.

Tiếp tục làm tốt công tác tham gia góp ý xây dựng các dự án Luật và các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia công tác giám sát và phản biện về các chính sách pháp luật, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, kéo giảm tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương, cơ sở. Đồng thời, tích cực tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia hòa giải ở cơ sở, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Ngoài ra, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội Luật gia trong tỉnh; Thường trực cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp và các sở, ngành có liên quan cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Thông báo số 50-TB/TW, ngày 17/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW, ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1375-CV/TU, ngày 07/01/2019. Đồng thời, làm tốt công tác củng cố, phát triển tổ chức Hội và xây dựng đội ngũ hội viên luật gia có tâm huyết, có năng lực, bản lĩnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để Hội Luật gia các cấp trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Hội, góp phần tạo điều kiện cho các cấp Hội Luật gia trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoạt động vì công lý, vì nhân dân, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.


TIN NỔI BẬT