Bình Thuận: Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2019

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng quý I, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. 

Trong quý I/2019, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các sở, ban, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 theo Kết luận số 697-KL/TU, ngày 08/01/2019 của Tỉnh ủy đạt kết quả bước đầu. Công tác phòng ngừa tham nhũng được tăng cường; công tác kiểm tra, thanh tra được chú trọng, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm; đã phát hiện mới 03 vụ có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, công tác giám định, định giá tài sản còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra, xử lý các vụ án; kết quả thu hồi tài sản đạt thấp. Qua các vụ việc, vụ án có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực mới phát hiện trong quý I/2019 cho thấy: Công tác quản lý đất đai, tài chính ở một số địa phương, đơn vị có khâu chưa chặt chẽ theo quy định, còn nhiều lỏng lẻo; hiệu quả công tác lãnh đạo phòng, chống tham nhũng ở một số cấp ủy cơ sở chưa cao; một bộ phận công chức, cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm pháp luật.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 697-KL/TU, ngày 08/01/2019 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) năm 2018; Kết luận số 697-KL/TU, ngày 08/01/2019 của Tỉnh ủy về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.... góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như phát huy tốt hơn vai trò gương mẫu của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Triển khai thực hiện tốt các nội dung thanh tra, kiểm tra về kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch. Chú ý nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực mà Tỉnh ủy đã kết luận. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”). Tập trung giải quyết tốt đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực, giữ bí mật và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cấp ủy các địa phương, cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế năm 2018 chuyển sang và những vụ án, vụ việc mới phát hiện. Có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng cho Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân cũng như phát huy tốt vai trò giám sát của báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Đồng thời, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các yêu cầu, trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, vụ việc. Đồng thời, kiểm tra làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân cố tình né tránh, chậm trễ, kéo dài trong giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu (nếu có).


TIN NỔI BẬT