Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với quyết tâm cao và bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống chính trị

Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy vào chiều ngày 28/02/2019.

Đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh  ủy; đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với quản lý biên chế công chức, viên chức của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2018 và những năm tiếp theo; đã được tập trung thực hiện quyết tâm cao trong toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà. Kết quả thực hiện trong năm 2018 đã đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị, đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân. Bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự chủ động, tích cực triển khai; quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về loại hình tổ chức, tính pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế. Một số nơi bộ máy tổ chức mới đã được thành lập nhưng chưa kịp thời ban hành quy chế làm việc, quy định, chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời tới, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIII) với quyết tâm cao và bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống chính trị. Cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Rà soát lại kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình, theo hướng việc nào chưa làm phải tập trung thực hiện, đồng thời điều chỉnh bổ sung các nhiệm vụ sao cho phù hợp. Song song với quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể trong nội bộ tổ chức mới phù hợp, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp; đảm bảo tổ chức mới khi được thành lập phải được vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, hoạt động cao hơn so với trước khi sắp xếp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ; tập thể cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thực hiện tốt, đầy đủ chế độ chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức thay đổi vị trí công tác qua sắp xếp.

 


TIN NỔI BẬT