Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Trong suốt tiến trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định: Giai cấp công nhân luôn là động lực chính, là lực lượng lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân đã đi tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, liên minh, đoàn kết chặt chẽ với nông dân, trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động,  góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa hôm nay.

Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Nguồn: Internet

Có thể thấy, quan điểm trên đây của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Đại hội XI không chỉ là sự tiếp tục kiên trì khẳng định các quan điểm của các kỳ Đại hội, các Hội nghị Trung ương trước đó, đặc biệt là Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn thể hiện của tư duy mới, sách lược mới trong xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Qua 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 13-NQ/TU, ngày 17/4/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI). Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả tích cực và khá toàn diện; quan tâm lãnh đạo quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; qua đó, nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên về giai cấp công nhân đã được nâng lên. Công tác bồi dưỡng, giáo dục nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho đội ngũ công nhân, lao động được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế trong từng loại hình doanh nghiệp; đã đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho 29.372 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; 6.772 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được học tập nâng cao trình độ học vấn; 1.965 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Đội ngũ công nhân trong tỉnh tiếp tục phát triển về số lượng và chất lượng, đa dạng hơn trong cơ cấu ngành nghề theo đúng định hướng phát triển kinh tế của tỉnh; đến nay, toàn tỉnh có 55.292 công nhân đang làm việc ở 3.329 doanh nghiệp; riêng công nhân làm việc tại các Khu công nghiệp có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học là 682 người, chiếm 7,63%; trình độ trung cấp là 3.588 người, chiếm 40,13%; số lao động là công nhân kỹ thuật, sơ cấp là 2.284 người, chiếm 25,14%; lao động phổ thông là 2.423 người, chiếm 27,1%. Các cấp chính quyền đã triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về lao động đối với công nhân; quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo nghề; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, lao động được quan tâm thực hiện; đã vận động xây dựng 94 căn nhà “Mái ấm công đoàn” trị giá trên 02 tỷ đồng; trao tặng hàng ngàn suất quà trong “Tháng công nhân”, chương trình “Tết sum vầy” hằng năm...; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp. Công tác xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể nhân dân trong các loại hình doanh nghiệp được triển khai tích cực. Mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp ngày càng được củng cố...

Những kết quả ấy đã tiếp tục củng cố vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn các cấp trong hệ thống chính trị và trong đời sống xã hội, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công nhân và người lao động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XIII), nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cơ sở xã hội, chỗ dựa vững chắc cho Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương, Chương trình hành động số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời việc tổ chức thực hiện của các ngành, địa phương. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao giác ngộ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho lực lượng công nhân, người lao động của tỉnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp. Tiếp tục vận động các doanh nghiệp có đủ điều kiện thể hiện tốt trách nhiệm phối hợp xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các tổ chức đảng, đoàn thể; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Quan tâm củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân hiện có trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới ở những nơi có điều kiện. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trong tổ chức và thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng trong nhân dân nói chung và công nhân, người lao động để đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và phối hợp tham gia giải quyết, hòa giải những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh ở cơ sở. Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới; trong đó chú ý: Tiếp tục lãnh đạo các cấp công đoàn đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; sâu sát với công nhân, người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh việc vận động thành lập tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn trong các doanh nghiệp và những nơi có điều kiện; đa dạng hóa các phương thức tập hợp, thu hút đội ngũ công nhân, lao động tham gia tổ chức công đoàn, nhất là ở các khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất có đông công nhân, người lao động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục công nhân nâng cao nhận thức chính trị, giác ngộ giai cấp, có ý thức tự vươn lên trong cuộc sống. Tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Thường xuyên sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với cán bộ, đoàn viên, người lao động để nắm bắt, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, có hiệu quả những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp, những vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức công đoàn và đoàn viên, công nhân, người lao động bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các quy định, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng cũng như thành công của Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023, chúng ta tin tưởng rằng với việc quán triệt vận dụng thành công những quan điểm cơ bản của Đảng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới, giai cấp công nhân Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Các tin khác

TIN NỔI BẬT