Một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, lợi dụng internet, các trang mạng xã hội… đăng tải nhiều thông tin sai trái, xuyên tạc bản chất sự việc, lôi kéo, kích động, chống phá nhằm gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt, lợi dụng một số vụ việc xảy ra trong nước như sự cố môi trường của Công ty THHH Thép Hưng Nguyên (Formosa), vụ đất đai ở Đồng Tâm, việc nhận chìm vật, chất nạo vét từ vũng quay tàu, khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 - Bình Thuận; việc Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và thông qua Luật An ninh mạng…

Trước tình hình đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch. Theo đó, công tác học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc, tiếp tục được đổi mới và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được duy trì thường xuyên. Công tác nắm bắt thông tin, định hướng tư tưởng nội bộ và dư luận xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; các đơn vị chức năng của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động bám sát, nắm cơ sở, thu thập thông tin liên quan đến tình hình an ninh chính trị, các hoạt động lợi dụng tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn, hoạt động khiếu kiện... qua đó,  phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều tài liệu tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với các ngành chức năng ngăn chặn, vô hiệu hóa trên 276 trang có đăng tải những tài liệu, thông tin có nội dung xấu, độc; ngăn chặn và xử lý 21 tài liệu tuyên truyền phá hoại tư tưởng; với 1.298 lượt comment, 146 bài đấu tranh, phản bác trên Internet, 1.624 lượt đăng tải, chia sẻ các bài viết tích cực. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần tăng cường ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xác định công tác tư tưởng có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân nhằm biến những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực, thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa; xây dựng hế thống chính trị vững mạnh toàn diện. Do đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần tích cực chống suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo đồng thuận ngày càng cao trong xã hội; phát huy ngày càng tốt hơn sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Các cấp, các ngành cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, sâu kỹ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt, bảo đảm đạt hiệu quả, chú ý cấp cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị và các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, đổi mới việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 31-KH/TU, ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet, công tác thông tin đối ngoại. Chủ động nắm tình hình và định hướng hoạt động báo chí, văn hóa - văn nghệ; nắm bắt và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề nổi cộm bức xúc mà nội bộ và dư luận xã hội quan tâm. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tiễn cuộc sống, nắm chắc quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bằng các hình thức phù hợp, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Phân tích và xử lý tốt những vấn đề đặt ra để lan tỏa những thông tin tốt; đồng thời, chấn chỉnh kịp thời những thông tin lệch lạc thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, sinh hoạt trong nhân dân và đấu tranh kiên quyết với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch bằng nhiều kênh khác nhau. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận bằng các biện pháp như: nâng cao chất lượng hoạt động của báo, đài, chất lượng các bản tin, tạp chí của các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng, công tác tuyên truyền miệng, phát huy đúng mức vai trò của đảng viên, cán bộ ở cơ sở; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước hết là nâng cao sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Đối với cấp ủy, phải làm tốt hơn nữa việc biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, đặc biệt phải nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Về phía chính quyền, phải giải quyết tốt các nhu cầu bức xúc, chính đáng của nhân dân, thực hành tốt dân chủ, công khai, minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để nhân dân biết, giám sát, thực hiện. Thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu và thông tin rộng rãi trong nhân dân, nhất là đối với những vấn đề dư luận nội bộ và xã hội quan tâm; chú ý tổ chức đối thoại, làm tốt hoạt động chất vấn trong Đảng và thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Có như vậy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước và kỳ vọng vào quá trình phát triển đổi mới của quê hương, đất nước.

 


TIN NỔI BẬT