TIN MỚI NHẤT

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN HÀM TÂN – CHẶNG ĐƯỜNG 5 NĂM TỚI.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2014 – 2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức đan xen vì thế xác định chặng đường 05 năm tới có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khóa VIII ra mắt

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức tập hợp để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay đã tập hợp 59.335 đoàn viên, hội viên vào các tổ chức hội, đạt 90% so tổng số quần chúng. Hàng năm có trên 90% số hộ được công nhận đạt gia đình văn hóa; trên 80% thôn, khu phố đạt danh hiệu thôn, khu phố văn hóa. Số cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm đều đạt hơn 95%. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư trở thành truyền thống của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tiếp tục duy trì 03 mô hình và xây dựng mới 06 mô hình tuyên truyền pháp luật tại cơ sở gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đã có 06/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị. Phối hợp triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn theo phương châm nhân dân làm nhà nước hỗ trợ được 171 tuyến dài 38.917m, trị giá 40,345 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 13,622 tỷ đồng.

Công tác vận động, xây dựng và quản lý, sử dụng quỹ “Vì người nghèo” được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực triển khai thực hiện; vận động quỹ Vì người nghèo được 8,373 tỷ đồng/3,450 tỷ đồng đạt 242% chỉ tiêu tỉnh giao; xây dựng mới và sửa chữa 167 căn nhà tình thương. Vận động các doanh nghiệp đưa 26 đợt hàng Việt Nam chất lượng cao về phục vụ bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng doanh số bán ra 1,270 tỷ đồng. Công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng được quan tâm, nâng cao chất lượng. Tổ chức 09 cuộc giám sát đối với 09 cơ quan; tổ chức 02 hội nghị phản biện xã hội. Sau giám sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã ban hành các báo cáo kết quả giám sát; đã kiến nghị 28 nội dung đối với cơ quan, đơn vị có liên quan; các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 18 cuộc giám sát; Mặt trận các xã, thị trấn tổ chức giám sát 44 cuộc. Tham mưu cho Huyện ủy 20 báo cáo gồm 184 nội dung về những vấn đề cử tri quan tâm phục vụ cho việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân. Phối hợp, chủ trì tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kịp thời củng cố hệ thống cán bộ Mặt trận cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về địa bàn dân cư. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024...

05 năm tới bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, thì vẫn còn nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng đến công tác tập hợp xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc như tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội nhất là ma túy, trộm cắp, bài bạc ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh nông thôn; ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, các dự án chậm triển khai gây bức xúc trong nhân dân. Ngoài ra, sự phát triển và bùng nổ của mạng xã hội có tác động không nhỏ đến tình hình tư tưởng của nhân dân, đặc biệt là các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, lôi kéo nhân dân chống phá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Vì thế xác định nhiệm vụ chặng đường 05 năm tới, đó là:

Làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam trong giai đoạn Cách mạng hiện nay. Không ngừng củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát động đợt thi đua sâu rộng trọng hệ thống Mặt trận lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; chú trọng nâng cao chất lượng đăng ký, bình xét Gia đình văn hoá; thôn, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị đạt Chuẩn Văn hóa; tổ chức tốt và nâng cao chất lượng ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở địa bàn dân cư; hoàn thành chỉ tiêu vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); Quyết định 99-QĐ/TW, Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư. Vận động nhân dân và tham gia thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Kịp thời củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp, hướng mạnh về địa bàn dân cư.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng quê hương Hàm Tân ngày càng giàu đẹp, văn minh./


TIN NỔI BẬT