TIN MỚI NHẤT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY THÁNG 12 NĂM 2019

Chương trình công tác tháng 12 năm 2019

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
- Chỉ đạo rà soát, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình tổ chức đảng và đảng viên; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2019.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 161-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai, bão lũ và phòng,chống dịch bệnh; giữ vững tình hình an ninh, trật tự cuối năm.
- Lãnh đạo tổ chức chu đáo kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).
II. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY: Nghe và cho ý kiến
1. Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.
2. Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020.
3. Kết quả rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.
4. Giải quyết đơn tố cáo của đảng viên.
5. Công tác cán bộ.
III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

http://www.binhthuan.dcs.vn/uploads/News/files/73CTrTU2019_ctac%20thang%2012.signed.signed.pdf


TIN NỔI BẬT