TIN MỚI NHẤT

Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của 24 cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận đoàn thể tỉnh

Từ ngày 18/11/2019 đến 27/11/2019, Tổ Thẩm định sẽ thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình Thuận và Trường Chính trị tỉnh. Tổ thẩm định do đồng chí Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy làm Tổ trưởng dẫn đầu Tổ thẩm định.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cường - Tổ trưởng Tổ thẩm định làm việc với Huyện ủy Bắc Bình

Thực hiện Quy định số 1627-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình Thuận và Trường Chính trị tỉnh; Thực hiện Quyết định số 425-QĐ/VPTU, ngày 11/11/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về thành lập Tổ Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình Thuận và Trường Chính trị tỉnh gồm các đồng chí Nguyễn Hữu Cường, Phó Trưởng Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng; Đồng chí Nguyễn Quang Hồng Vũ, Chuyên viên Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Chuyên viên Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên; Đồng chí Trần Văn Cường, Chuyên viên Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy, Thành viên.

Ngày 18/11/2019, Tổ thẩm định có lịch thẩm định tại Huyện ủy Tuy Phong, Huyện ủy Bắc Bình để thẩm định lại kết quả đánh giá ứng dụng CNTT Theo tiêu chí đánh giá kết quả ứng dụng CNTT bao gồm: Môi trường tổ chức chính sách; Nguồn nhân lực CNTT; Ứng dụng CNTT; Hạ tầng Hệ thống.

Tổ thẩm định tuân thủ nghiêm nguyên tắc: Đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, công khai và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng; Phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng CNTT cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; Quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các tiêu chí đánh giá.

Tổ Thẩm định có nhiệm vụ thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng của các cơ quan, đơn vị bám vào Mục đích, ý nghĩa là Việc đánh giá kết quả ứng dụng CNTT nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị;  Giúp cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện kịp thời để chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động; Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan, đơn vị điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT;  Kết quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị sẽ được đánh giá và công bố hàng năm; là cơ sở thực hiện việc đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.


TIN NỔI BẬT