TIN MỚI NHẤT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY THÁNG 11 NĂM 2019

Chương trình công tác tháng 11 năm 2019

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo thực hiện Kết luận số 911-KL/TU, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng  và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 161-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

- Lãnh đạo chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa X).

II. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (lần 1)

1. Về tiêu chuẩn, định mức xe ôtô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục công trình trọng điểm năm 2020.

3. Xem xét giải quyết đơn tố cáo của đảng viên.

4. Công tác cán bộ.

III. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (lần 2)

1. Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2020.

2. Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

3. Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

4. Công tác cán bộ.

IV. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 33

1. Báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

2. Đánh giá công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn.

4. Công tác cán bộ.   

V. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

http://www.binhthuan.dcs.vn/uploads/News/files/72CTrTU2019_CTCT%20thang%2011.signed.signed.pdf


TIN NỔI BẬT