TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày (03 và 04/10/2019), đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận làm việc với huyện Phú Quý.

  • TT
  • /
  • 05/10/2019

* Về tình hình và kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6 (khóa XII), đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh và chỉ đạo:

Huyện Phú Quý có tính đặc thù, nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định chọn thí điểm thực hiện 3 Đề án “về Thành lập Cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện”; “về thí điểm bố trí Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện” và “về thí điểm hợp nhất một số cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện” theo tinh thần các Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 6 (khóa XII), đây là việc làm vừa mới và lớn, vừa không có tiền lệ, hướng dẫn của cấp trên; song, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Phú Quý đã chấp hành nghiêm theo các Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; nhờ đó, qua 01 năm thực hiện, đến nay đã đạt được một số kết quả bước đầu. Nổi rõ là:

Bộ máy của hệ thống chính trị được tinh gọn, giảm 20 đầu mối trực thuộc huyện (kể cả trường học), giảm 20 cấp trưởng và 14 cấp phó, giảm biên chế theo lộ trình. Kịp thời ban hành quy chế làm việc, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của các tổ chức mới sau hợp nhất, gắn với bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức, sớm đi vào hoạt động ổn định. Mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện thực hiện đúng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo HĐND, UBND huyện, giúp sự chỉ đạo, lãnh đạo của huyện tốt hơn và kịp thời hơn. Bộ máy mới sau khi sắp xếp đã đi vào hoạt động ổn định theo quy chế, quy định đã ban hành; một số cơ quan từng bước thực hiện được các nhiệm vụ tương đồng, giảm quy trình, giảm giấy tờ, thủ tục hành chính, giảm chồng chéo trong xử lý công việc, đem lại hiệu quả khá hơn trước.

Từ đó, tiếp tục khẳng định các Đề án thí điểm nêu trên là phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả bước đầu, nội bộ giữ được đoàn kết, nhất trí, tình hình các mặt của huyện Phú Quý có bước phát triển.

Tuy nhiên, vẫn còm một số khó khăn, tồn tại, đáng lưu ý là:

- Về tổ chức: Việc bố trí cán bộ chủ chốt, một số cấp phó dôi dư ở một số đơn vị chưa giải quyết xong; vận hành bộ máy mới còn khó khăn, lúng túng, nhất là thời gian đầu. Nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể huyện chưa thống nhất, chưa đúng, chưa đầy đủ và đồng bộ; phân công nhiệm vụ chưa cụ thể và thiếu sự lồng ghép, chưa liên kết giữa các nhiệm vụ tương đồng, cho nên vẫn còn rời rạc, mạnh ai nấy làm, chưa đáp ứng yêu cầu liên thông của tổ chức bộ máy mới.

- Khả năng nắm bắt, quán xuyến, điều hành cơ quan mới sau sắp xếp với tư cách đa ngành của nhiều đồng chí, nhất là người đứng đầu còn hạn chế; mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện một số việc thực tế giải quyết chưa nhiều, chưa đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, một số khó khăn, vướng mắc, như thể thức văn bản, cách sử dụng con dấu, chế độ báo cáo, sử dụng mạng của Đảng, chính quyền, vấn đề biên chế, chế độ, chính sách, nơi làm việc của cán bộ, công chức… làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bộ máy mới sau sắp xếp. 

Trong thời gian tới, căn cứ thực tiễn và kết quả thực hiện trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý tiếp tục chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ và quy trình xử lý công việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), gắn với việc bố trí cán bộ còn khuyết thiếu và phân công cán bộ phù hợp, phát huy vai trò của người đứng đầu của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, với mục tiêu bảo đảm bộ máy vận hành một cách thông suốt, đúng quy trình, quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu liên thông, liên tục, không trùng lắp, không để sót việc. Quan tâm chỉ đạo sơ kết, rút kinh nghiệm qua hơn 01 năm thực hiện các Đề án thí điểm.

* Về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 773-BC/HU, ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý; đồng thời nhấn mạnh những vấn đề cần quan tâm lãnh đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2019, trọng tâm là:

(i) Tiếp tục phát triển sản xuất, đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ bền vững, gắn với tái cơ cấu lại ngành nghề nuôi biển đối với các chủng loại có giá trị kinh tế cao. (ii) Đề ra định hướng thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao (rau, hoa, cũ, quả,…); hướng lĩnh vực nuôi hải đặc sản và sản xuất nông nghiệp vào phục vụ phát triển du lịch cộng đồng ở địa phương. (iii) Khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Quyết định của UBND tỉnh về xây dựng và phát triển điểm du lịch Phú Quý bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, đem lại hiệu quả cao. (iv) Tăng cường quản lý đất đai; quản lý chặt chặt tình trạng mua bán, sang nhượng đất trái phép; tuyên truyền nông dân không bán đất nông nghiệp để dẫn đến mất tư liệu sản xuất, tái nghèo; không để người nước ngoài núp bóng người địa phương mua đất, đầu cơ đất đai. (v) Chung tay làm sạch môi trường biển, phát động mạnh mẽ phong trào trồng cây xanh, trồng rừng, trồng cây phân tán. (vi) Tăng cường bổ sung cấp ủy viên các cấp còn khuyết thiếu và chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Trong khuôn khổ chuyến công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm: Trung tâm Y tế Quân dân y huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện Phú Quý và một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phú Quý.


  • TT
  • |
  • 472
  • |

TIN NỔI BẬT