TIN MỚI NHẤT

Đánh giá tổng quát 3,5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

  • /
  • 22/09/2010

Ngày 21/9/2010, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ban hành báo cáo đánh giá tổng quát 3,5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Theo đó, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  trong 3,5 năm qua đã nhanh chóng được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đồng tình hưởng ứng, từng bước đi vào chiều sâu và đạt được kết quả bước đầu. Đáng chú ý là:

- Công tác chỉ đạo triển khai Cuộc vận động nhìn chung được tiến hành kịp thời, nghiêm túc, có những cách làm sáng tạo, nội dung sát hợp với đặc điểm tình hình địa phương và thực trạng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quá trình chỉ đạo, công tác kiểm tra, sơ kết được tiến hành khá thường xuyên; kịp thời phát hiện, nhân rộng, phát huy những cách làm hay để đẩy mạnh Cuộc vận động, tháo gỡ dần những lúng túng trong công tác chỉ đạo, triển khai. Đặc biệt, thông qua việc chỉ đạo tổ chức toạ đàm theo từng khối đã giúp cho việc xây dựng Chương trình hành động, nội dung “làm theo” của các đơn vị, địa phương đi vào cụ thể, thiết thực hơn.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục được duy trì thường xuyên, dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng cả trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng học sinh… có tác dụng tốt. Qua đó, từng bước giúp cho mọi người nhận thức sâu sắc hơn những giá trị tư tưởng vĩ đại và phẩm chất đạo đức cách mạng cao cả của Bác Hồ; từ đó, nâng cao hơn nữa niềm tự hào và lòng tôn kính Bác Hồ và cũng chính điều đó đã giúp cho mỗi người tự suy ngẫm, tự soi rọi để xây dựng ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu của bản thân mình.

- Nội dung Cuộc vận động đã từng bước gắn chặt với các phong trào mang tính đặc thù của các ngành, Mặt trận, các đoàn thể, gắn với công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phong trào thi đua yêu nước… đã có tác động tích cực. Qua triển khai Cuộc vận động, nhiều cấp ủy và chính quyền cơ sở đã có những cách làm cụ thể để giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, bức xúc của nhân dân; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, hộ gia đình chính sách; nhiều cơ quan đã tiếp tục rà soát nhằm không ngừng rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian chờ đợi của nhân dân và doanh nghiệp; ở tất cả những đơn vị đều đề ra quy định cụ thể nhằm thực hiện tiết kiệm tối đa trong chi tiêu, sử dụng ngân sách của Nhà nước, đi đôi với tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhờ vậy, số vụ tham nhũng xảy ra qua mỗi năm có giảm dần (năm 2007: 38 vụ, năm 2008: 30 vụ, năm 2009: 19 vụ). Phong cách làm việc của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cấp có chuyển biến tiến bộ, sát cơ sở, sát nhân dân hơn; đã xử lý kịp thời hơn những tình huống phát sinh.

- Trong phần đông cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức vượt khó vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ thể hiện ngày càng rõ hơn; nhờ vậy, tuy còn nhiều khó khăn nhưng qua hàng năm, nhiều chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đều được hoàn thành, tình hình nhiều mặt của tỉnh có những chuyển biến tiến bộ; xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương liêm khuyết, tận tụy phục vụ nhân dân…

- Trong nhân dân, các phong trào tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo… được tiếp tục đẩy mạnh, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng được nâng lên, các phong trào thi đua yêu nước được duy trì và tiếp tục phát triển; trên nhiều lĩnh vực xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, thực hiện nghĩa vụ công dân, hoạt động từ thiện, nhân đạo… rất đáng được khích lệ.

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa như mong muốn; sự chuyển biến diễn ra chưa đều khắp trong tất cả các cơ quan, đơn vị, trong các cấp, các ngành, các địa bàn và chưa thật vững chắc, đáng chú ý là:

- Trong một bộ phận cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân cho rằng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là chỉ để cho những cán bộ có chức, có quyền thực hiện, hoặc “học tập” tấm gương đạo đức của Bác Hồ thì có thể được nhưng “làm theo” Bác Hồ thì không thể làm được nên quyết tâm chưa cao, thái độ hưởng ứng chưa thật tích cực.

- Công tác chỉ đạo triển khai ở một số đơn vị còn bộc lộ sự lúng túng, thiếu sáng tạo; nội dung thực hiện Cuộc vận động còn chung chung, chưa thật sát hợp với đặc điểm tình hình thực tế từng nơi. Việc phát hiện, nhân rộng, phát huy những gương điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động nhìn chung chưa được coi trọng đúng mức, thiếu kịp thời… nên chưa thường xuyên động viên, cổ vũ, thúc đẩy phong trào. Quá trình triển khai Cuộc vận động từng nơi, từng lúc chưa gắn chặt với việc phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời những vụ việc tiêu cực xảy ra nên tác dụng còn hạn chế.

- Nội dung đăng ký “làm theo” của không ít cán bộ, đảng viên, kể cả một số ít cán bộ chủ chốt các cấp chưa thật cụ thể, chưa thật sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả “làm theo” đạt được còn nhiều hạn chế. Ý thức rèn luyện, phấn đấu của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân viên, trong đó có cả một số cán bộ chủ chốt chưa thường xuyên, thiếu tự giác. Tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tình trạng thụ động, ỷ lại trong công tác vẫn còn xảy ra; còn không ít những chủ trương, chưa được triển khai nghiêm túc; không ít những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân chưa được tập trung giải quyết đến nơi, đến chốn.

- Thực hiện việc đưa nội dung Cuộc vận động vào chương trình sinh hoạt Chi bộ ở nhiều nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.

Những hạn chế, yếu kém trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết và chủ yếu là do công tác tuyên truyền, giáo dục chưa sâu, chưa làm cho tất cả mọi người nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động. Sự lãnh đạo của cấp uỷ một số nơi chưa thật đúng mức, thiếu thường xuyên, còn giao khoán cho Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp chưa thực sự đầu tư trí tuệ đúng mức, chưa chịu khó đào sâu suy nghĩ để lựa chọn cách làm phù hợp; thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động chưa đều tay, chưa thật bám sát địa bàn; nhiều nơi chủ yếu tập trung ở bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo; Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ở cơ sở nhiều nơi hoạt động chưa thường xuyên.

Một số kinh nghiệm rút ra qua 3,5 năm triển khai Cuộc vận động:

Một là, các cấp uỷ phải tăng cường chỉ đạo, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp cần phát huy đúng mức tính chủ động, sáng tạo, đầu tư thời gian, trí tuệ, chịu khó suy nghĩ, nắm chắc nội dung của cuộc vận động và văn bản chỉ đạo của cấp trên; bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm thực tế tình hình của đơn vị, địa phương, nghiên cứu những cách làm hay, có hiệu quả ở các nơi để đề ra nội dung, phương pháp triển khai phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Quá trình đó phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và phát hiện các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để nhân ra diện rộng.

Hai là, phải phát động cho được ý thức tự giác “học tập” và “làm theo” của mỗi cán bộ, đảng viên; trước hết, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải thật sự gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc; nói đi đôi với làm, nêu gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Ba là, các biện pháp thực hiện Cuộc vận động phải đồng bộ, gắn tuyên truyền, giáo dục với việc xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc tồn đọng, tiêu cực để tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, phải gắn chặt triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phải gắn chặt với công tác xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị và cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm để Cuộc vận động có sức lan toả mạnh hơn, hiệu quả cao hơn.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai từ nay đến năm 2011 với yêu cầu chung là: Tiếp tục chuyển mạnh Cuộc vận động hướng vào trọng tâm “làm theo”, đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu. Nội dung trọng tâm: Tiếp tục thực hiện nội dung “03 xây - 01 chống” gắn với ra sức xây dựng tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh”.

- Các cấp, các ngành tổ chức tốt hội nghị tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; đồng thời, xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai Cuộc vận động đến cuối năm 2011, với tinh thần gắn chặt nội dung Cuộc vận động với việc triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội Đảng các cấp và công tác xây dựng Đảng.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nội dung, ý nghĩa của Cuộc vận động, chú trọng đúng mức công tác tuyên truyền, cổ vũ những tấm gương sáng, những điển hình tiêu biểu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những cách làm hay trong công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành.

- Tiến hành đợt kiểm tra trong phạm vi toàn tỉnh để đánh giá đúng thực trạng tình hình và kết quả triển khai Cuộc vận động, từ đó có biện pháp phù hợp tiếp theo.

- Các cấp uỷ chỉ đạo kiểm điểm cá nhân đảng viên, cán bộ công nhân viên chức năm 2010 gắn với kiểm điểm 4 năm thực hiện Cuộc vận động. Gắn kết quả thực hiện Cuộc vận động với phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2010.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 1470-CV/TU, ngày 26/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 6 tháng/lần, các đồng chí thủ trưởng báo cáo trước hội nghị cán bộ chủ chốt và trước chi bộ kết quả việc thực hiện nội dung rèn luyện.      
- Củng cố Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, phân công cụ thể từng thành viên. Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ và chế độ giao ban đối với các Ban chỉ đạo./.


  • |
  • 1892
  • |