TIN MỚI NHẤT

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY THÁNG 10 NĂM 2019

Chương trình công tác tháng 10 năm 2019

I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Tập trung lãnh đạo thực hiện Kết luận số 911-KL/TU, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

- Chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai, bão lũ; dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi.

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 161-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

II. HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

1. Cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Cho ý kiến về Đề án sáp nhập 03 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác cán bộ.

III. HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 33

Công tác cán bộ.

IV. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ:

http://www.binhthuan.dcs.vn/uploads/News/files/71CTrTU2019_c.tac%20thang%2010.signed.signed.pdf