Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Niềm tin và kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng

1.2.2019 - 8:0

Kỷ niệm 89 năm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 - 03/02/2019, sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, là sự kiện đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.


Ngày mồng Ba tháng Hai, Xuân Canh Ngọ (năm 1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Tròn 89 Mùa Xuân, lớn lên từ chiếc nôi truyền thống mấy ngàn năm văn hiến và trưởng thành cùng dân tộc, Đảng ta - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, “đứa con nòi của nhân dân lao động” - đưa Tổ quốc Việt Nam từ nô lệ xiềng gông “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, ngẩng đầu tự tin đang bước mạnh trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Lịch sử 89 năm qua đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong thời kỳ đầu của cách mạng, chỉ với 15 tuổi đời và hơn 5000 đảng viên, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên kỳ tích của cách mạng Tháng Tám năm 1945; vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức, bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ năm 1954 chúng ta đã viết trọn vẹn bản anh hùng ca “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tiếp đến là cuộc trường chinh chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm, 9 năm chiến đấu giúp nước bạn Campuchia, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975 giành độc lập, thống nhất đất nước và cứu cả một dân tộc thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Việt Nam trở thành biểu tượng của lương tri thời đại, là ngọn cờ tiên phong của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội trong đống tro tàn đổ nát của chiến tranh, nhân dân ta chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui chiến thắng, đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà. Bằng đường lối sáng tạo, kết hợp tốt sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, trí tuệ và vật chất của khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức tốt nhiệm vụ cải tạo và phát triển nền kinh tế kết hợp với củng cố tăng cường sức mạnh quốc phòng toàn dân, đánh thắng hai cuộc chiến tranh biên giới, đưa đất nước ta ra khỏi suy thoái kinh tế.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) là một bước ngoặt lịch sử trong việc đổi mới tư duy và đường lối phát triển đất nước của Đảng. Với sự thay đổi nhận thức về cơ chế, phương thức vận hành nền kinh tế và nhận thức về vị thế của nước ta trong điều kiện toàn cầu hóa, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, từng bước “mở cửa”, hội nhập quốc tế. Với tầm tư duy sắc bén, Đảng đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi thách thức, đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, duy trì được sự phát triển ổn định vững chắc, phá vỡ thế bao vây cô lập của các thế lực thù địch.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ta cũng như các tổ chức đảng đã bộc lộ một số khuyết điểm, hạn chế, do vậy việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để hạn chế nhưng vi phạm đó là công việc cần thiết. Suốt 89 năm lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn ý thức được vị trí, vai trò, trọng trách của mình trước vận mệnh dân tộc, tương lai của đất nước. Vì vậy, Đảng luôn hoà cùng hơi thở và mạch sống của nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân tạo nên sức mạnh quật khởi, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành niềm tự hào, niềm tin, lẽ sống, tiếp tục là Người lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi đến bến bờ vinh quang.

Cuộc sống hôm nay dù còn những khó khăn vất vả, dù còn những điều chúng ta chưa thật hài lòng, nhưng thực tế đất nước gần 33 năm qua là minh chứng hùng hồn không thể phủ nhận công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là một cuộc cách mạng toàn diện nhất, sâu sắc nhất trong thời kỳ mới... việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng đã mang lại cho chúng ta cuộc sống mới như ngày nay, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

Năm 2018, cùng với một bước chuyển mới tốt đẹp trong xây dựng, đổi mới và phát triển của đất nước, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng đã có một bước chuyển rất đáng ghi nhận, rõ nhất là trong cuộc đấu tranh chống suy thoái, tham nhũng, quan liêu với những kết quả khá ấn tượng trong việc phát hiện và xử lý, xét xử các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, được nhân dân rất đồng tình, dư luận rộng rãi ủng hộ. Có thể nói niềm tin và sự kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng không ngừng được tăng cường và củng cố. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2018, bước sang năm 2019, chúng ta cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ về xây dựng Đảng như Nghị quyết Đại hội XII đã nêu: Xây dựng Đảng trong sạch về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là nét mới, đặc sắc nhất. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về chống suy thoái và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhận thức về vận hội của đất nước, Đảng cầu thị tự phê bình và phê bình một cách nghiêm khắc, thành tâm và sâu sắc, việc trước mắt trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kiên quyết chống quan liêu, tham nhũng và các thói tệ khác trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; rèn giũa mình ngang tầm nhiệm vụ của Người đứng mũi chịu sào trước lịch sử, do nhân dân ta tin cậy và giao phó. Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu: “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân”. Thực hiện tốt nhất lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong gần chín thập kỷ qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và hoạt động vì một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, làm tất cả chỉ vì hạnh phúc, quyền sống, quyền tự do và làm chủ của nhân dân - đó là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh... Sau 89 năm Đảng ta cầm quyền, nhìn lại lịch sử của Đảng ta vô cùng tự hào, để tiếp tục gánh vác vai trò của mình, để không hổ thẹn với lịch sử, xứng đáng với dân tộc, với Tổ quốc ta, Đảng ta phải thực sự trở thành người lãnh đạo theo đúng Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm 1969. Chính điều đó nhắc nhở chúng ta như trong bài diễn văn kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng lúc bấy giờ, Bác viết: Đảng ta - “đứa con nòi của giai cấp lao động Việt Nam”.

Với niềm phấn khởi, tự hào, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

                                                                      

Dụng Văn Duy
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK