Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Phát động phòng trào thi đua yêu nước năm 2019

25.1.2019 - 16:16

       Trong năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có những chuyển biến tích cực. Truyền thống thi đua yêu nước của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh là động lực tinh thần quý báu, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.


       Năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra; đồng thời, cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến đến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào năm 2020. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, đưa phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIII) đề ra tại Kết luận số 684-KL/TU, ngày 22/11/2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 được Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐND, ngày 07/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 11/01/2019 về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 yêu cầu Trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là các cấp, các ngành) tập trung chỉ đạo, tổ chức phát động và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

        Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 03/CT-UBND tại đây: Chỉ thị số 03/CT-UBND

Ban Biên tập
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK