Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện Chuyên đề năm 2019

10.1.2019 - 9:41

       Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 09/01/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU về thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


       Mục đích của việc triển khai chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

       Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về những nội dung của chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng bảo đảm chất lượng, thiết thực và hiệu quả, xây dựng bản cam kết cá nhân thực hiện hoàn thành trong Quý 1 năm 2019.

       Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố và các trường giáo dục phổ thông trong tỉnh, đưa nội dung Chuyên đề năm 2019 vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên và lồng ghép, tích hợp vào giảng dạy các môn học: Đạo đức, Giáo dục công dân, Lịch sử, Văn học và các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt tập thể, các cuộc thi... góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả; khuyến khích tổ chức các hội thi kể chuyện, thi tìm hiểu, tọa đàm về nội dung Chuyên đề năm 2019.

       Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương tiện thông tin đại chúng, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương "người tốt, việc tốt" trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội; đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

       Yêu cầu các cấp uỷ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chuyên đề năm 2019.

        Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và tuyên truyền, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 ở cơ quan, đơn vị mình.

Thúy Bình
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK