Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | XÂY DỰNG ĐẢNG - TUYÊN TRUYỀN

Vài nét về kết quả hoạt động công tác xây dựng tổ chức Đảng của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm 2018

7.1.2019 - 15:0

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy Bình Thuận và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của 56 tổ chức cơ sở đảng (trong năm 2018 quyết định thành lập mới Chi bộ cơ sở HộiVăn học nghệ thuật tỉnh và Chi bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh) với hơn 2900 đảng viên đang công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức Hội cấp tỉnh; với chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.


Tập thể cán bộ, công chức Đảng ủy Khối

Trong năm 2018 ngoài việc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; tổ chức phát động phong trào thi đua sâu, rộng trong toàn Đảng bộ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; đặc biệt là việc triển khai thực hiện 02 nhiệm vụ đột phá đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII đề ra, đó là: Tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở”. Trong đó tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng phải tiến hành một cách nghiêm túc và thường xuyên công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; Tiếp tục cải tiến và thực hiện đúng thực chất công tác đánh giá, phân loại; khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

          Kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực; việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra đầu năm đều đạt và vượt, cụ thể: Triển khai tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên và người lao động đạt tỷ lệ khá cao (CB, ĐV đạt 98,9%; quần chúng đạt 98,5%). Ban hành nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 20-NQ/ĐUK, ngày 12/7/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh trong tình hình mới .

                               

             Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, đến nay nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy chi bộ thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên, việc sinh hoạt cấp ủy để chuẩn bị nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy khá cao. Trong sinh hoạt đảng, các cấp ủy đã chú trọng phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong cấp ủy, chi bộ và đội ngũ đảng viên, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên; tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm và Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên dương “Bí thư chi bộ tiêu biểu” và tổ chức Hội thi “Cấp ủy viên giỏi”năm 2018. tổ chức Tọa đàm về: Xác định cụ thể nội dung, phạm vi, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối trong điều kiện không có chính quyền cùng cấp và mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Khối với các tổ chức đảng, các sở, ban ngành có liên quan nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy Khối trong thời gian tới. Trong năm đã xem xét kết nạp được 206 đảng viên mới (đạt 114,5% chỉ tiêu do Tỉnh ủy giao và 128,75% chỉ tiêu Đảng ủy Khối giao cho cơ sở thực hiện). Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng bộ và của cơ sở đảng đã đề ra. Trong năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 02 đợt kiểm tra đối với 37 tổ chức đảng; 02 đợt giám sát chuyên đề với nhiều nội dung đối với 14 tổ chức đảng và 13 đảng viên là người đứng đầu đảng ủy, chi bộ cơ sở; chỉ đạo các ban của Đảng ủy tiến hành kiểm tra 14 tổ chức đảng, giám sát 09 tổ chức đảng và 04 cá nhân là người đứng đầu cấp ủy. Qua kiểm tra, giám sát đã phát huy được những ưu điểm trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, văn bản của cấp ủy cấp trên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, tinh thần trách nhiệm, ý thực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót như việc tổ chức đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2017 chưa đảm bảo hướng dẫn của cấp trên, việc viết bài thu hoạch sau học tập nghị quyết hoặc viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên còn giống nhau, lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trực thuộc (Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối) tổ chức tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động; triển khai khá tốt việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn, Hội các cấp, các Chương trình, Kế hoạch của Đoàn, Hội cấp trên; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đoàn thể cấp trên công nhận “Trong sạch vững mạnh”.

          Với những kết quả trên, năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xác định một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện, trong đó tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4 (khóa XII), nhất là chỉ đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018. Ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, củng cố, ổn định bộ máy, tổ chức cán bộ Văn phòng, các ban và đoàn thể trực thuộc Đảng ủy sau khi hợp nhất 02 Đảng bộ khối các cơ quan và Đảng bộ Doanh ngiệp tỉnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn A3, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung, quy trình sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng (khóa XII); phúc tra việc thực hiện kết luận của cấp ủy cấp trên.

Nguyễn Cường - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK