Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy

31.12.2018 - 10:14

Trong năm 2018, phong trào thi đua, yêu nước trong cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục được đẩy mạnh; từ đó, đã động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm trong công việc, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Kết quả thi đua năm 2018, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã công nhận 50 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2018; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm 2018 cho 03 cá nhân; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 02 phòng trực thuộc và tặng bằng khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 02 năm liên tục (2017 và 2018).

Năm 2019, để tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt; Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, trong đó tập trung tham mưu, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 và các nội dung còn lại của Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy (khóa XIII) đã đề ra. Phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhất là tham mưu biên tập Văn kiện trình Đại hội và làm tốt công tác hậu cần phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, phối hợp, nắm bắt thông tin kịp thời phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy theo tinh thần Công văn số 1065-CV/TU, ngày 28/3/2013 về việc tăng cường công tác thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy; chủ động tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đột xuất…

LÊ TRUNG TRỰC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK