Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành Quy chế hoạt động của phòng Tổng hợp cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

27.12.2018 - 14:8

Căn cứ Quy định số 05-QĐi/TU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Quyết định số 278-QĐ/UBKTTU, ngày 28/9/2018 về thành lập Phòng Tổng hợp thuộc cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; ngày 26/12/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế hoạt động quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tổng hợp cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.


Theo Quy chế ban hành, Phòng Tổng hợp cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy là phòng chuyên môn tham mưu Thường trực Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao và tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng; đồng thời tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, công tác tổ chức cán bộ và hành chính quản trị của cơ quan Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy. Quy chế này cũng quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các chuyên viên tổng hợp, Văn thư, Nhân viên phục vụ và mối quan hệ công tác với Phòng Nghiệp vụ cơ quan./.

Trần Văn Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK