Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban năm 2018

20.12.2018 - 21:39

Ngày 20/12/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban năm 2018. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Nam – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đương Thanh – Phó Trưởng Ban; Trưởng, Phó các phòng thuộc Ban và Trưởng các đoàn thể cơ quan.

Tại hội nghị, toàn thể các đồng chí tham dự đều đóng góp các ý kiến đối với kết quả, các ưu điểm, hạn chế được nêu trong các báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Ban năm 2018, kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của năm 2017 và phương hướng trong thời gian tới.

Nhìn chung, trong năm 2018, tập thể và từng cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chấp hành nghiêm túc các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương; đã lãnh đạo đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào, hoạt động của cơ quan; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với điều kiện, năng lực; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Huỳnh Văn Khánh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK