Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả 01 năm thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

19.12.2018 - 9:13

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 27/3/2018, trong đó xác định 19 nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành trong năm 2018 và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ tinh thần Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, phương pháp phù hợp, hành động quyết liệt, những việc đã rõ làm ngay, không trông chờ hướng dẫn của cấp trên; xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy là một trong những tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, nhất là người đứng đầu. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng thẩm định do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm chủ tịch để thẩm định các Đề án tổ chức bộ máy trước khi báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Trực tiếp chủ trì thẩm định các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Kế hoạch, chương trình của Tỉnh ủy; nắm bắt tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.


Theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 04/10/2018 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và công tác cán bộ; đồng thời thành lập 03 Đoàn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp kiểm tra tại 03 sở và 03 huyện trong tỉnh; các cấp ủy, đơn vị còn lại tự kiểm tra, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhìn chung, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch, các văn bản triển khai thực hiện; tổ chức quán triệt các Nghị quyết của Trung ương trong đơn vị bằng các hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện; xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Qua 01 năm quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã xây dựng các đề án, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị, địa phương mình và việc sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo thực hiện đúng các mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả cụ thể như sau:

- Đối với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và Đề án sắp xếp tổ chức bên trong của 5 cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); đồng thời căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy theo tổ chức bộ máy mới đã được phê duyệt, tổ chức bộ máy mới đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2018.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy còn 20/28 phòng (giảm 8 phòng); tổng số lãnh đạo, quản lý của các cơ quan còn 64/87 người (giảm 23 người so với số lượng cơ cấu), trong đó: lãnh đạo cơ quan còn 22/23 người; lãnh đạo cấp phòng còn 42/64 người (giảm 22 người gồm 08 trưởng phòng và 14 phó trưởng phòng)

- Đối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội  tỉnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy bên trong của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh còn 20/34 ban (giảm 14 ban); tổng số lãnh đạo cấp phòng/ban trực thuộc các đơn vị còn 61/93 người (giảm 32 người so với số lượng cơ cấu, trong đó giảm 12 trưởng ban và 20 phó ban).

- Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong và quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Báo Bình Thuận; cơ quan Báo Bình Thuận đã sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2019. Sau sắp xếp còn 03/07 phòng (giảm 04 phòng); còn 31/33 biên chế (giảm 02 biên chế); còn 11/18 lãnh đạo quản lý (giảm 07 người so với số lượng cơ cấu) (trong đó giảm 01 phó tổng biên tập, 06 lãnh đạo cấp phòng: gồm 04 trưởng phòng và 02 phó trưởng phòng).

Đồng thời, tham mưu Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của Trường Chính trị tỉnh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, sau sắp xếp Trường Chính trị tỉnh còn 05/07 phòng/khoa (giảm 02 phòng/khoa); còn 49/50 biên chế (giảm 01 biên chế); còn 15/21 lãnh đạo cấp phòng/khoa (giảm 06 người so với số lượng cơ cấu) (gồm:giảm 02 trưởng phòng/khoa và 04 phó trưởng phòng/khoa).

- Đối với 02 Đảng ủy Khối trực thuộc Tỉnh ủy: Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo xây dựng Đề án “Hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh; cơ cấu lại tổ chức bên trong và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đã xây dựng Đề án báo cáo Hội đồng thẩm định cho ý kiến và tiếp tục hoàn chỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 12/2018. Sau khi hợp nhất 02 Đảng bộ khối, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ khối.

Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng bộ Khối, Thường trực Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo thực hiện đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Nhìn chung, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã bám sát và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Kế hoạch, Kết luận của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với sự nỗ lực, chủ động, quyết tâm cao, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2018. Trong chỉ đạo, vừa thể hiện tinh thần quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương vừa chú trọng bảo đảm tính pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để bảo đảm hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu giúp việc trong thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và các Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; có nhiều nỗ lực trong tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi, đôn đốc thực hiện. Trong năm 2018, đã hoàn thành khối lượng công việc khá lớn.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy đều được thực hiện trên cơ sở các đề án, được xây dựng có sự bàn bạc, thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị và có sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; đều thông qua hội đồng thẩm định của tỉnh trước khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, cho ý kiến hoặc quyết định theo đúng thẩm quyền. Trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy vừa bảo đảm tinh gọn đầu mối đồng thời chú ý đạt mục tiêu tinh giản biên chế, giảm số lượng lãnh đạo quản lý, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thận trọng, chặt chẽ, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận thống nhất trong nội bộ. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với quản lý biên chế công chức, viên chức của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục triển khai trong thời gian đến.

Bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn đó là: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện; còn gặp nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, quy chế làm việc, chế độ, chính sách của người làm việc tại đơn vị sau hợp nhất. Hiện nay, Trung ương chưa ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 282-QĐ/TW, ngày 01/4/2015 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, ngoài ra, khối lượng công việc đề ra nhiều, một số việc đặt ra lộ trình phải thực hiện sớm, song lại thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện dẫn đến thời gian hoàn thành nhiệm vụ chậm so với tiến độ quy định.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy: các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ. Tiếp tục bám sát các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để rà soát lại những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình, tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đã sáp nhập, hợp nhất bộ máy tiếp tục hoàn thiện quy chế, lề lối làm việc và chuẩn bị tốt các điều kiện để bộ máy mới sớm hoạt động ổn định gắn với việc giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ, công chức qua sắp xếp./.

Ngô Thị Thanh Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK