Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và thực hiện Đề án “Các giải pháp tăng cường cung cấp thông tin và nắm bắt định hướng tư tưởng dư luận xã hội của Đảng bộ Khối” tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy

30.10.2018 - 16:16

Thực hiện kế hoạch số 76-KH/ĐU ngày 15/01/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát nội dung và báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, kết quả thực hiện như sau:


   Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy có 23 đảng viên, trong đó có 09 nữ; 05 đồng chí được nhận huy hiệu 30 tuổi đảng; có 04 tổ đảng được lập theo các phòng trực thuộc cơ quan. Chi ủy gồm 05 đồng chí, trong đó có 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 03 chi ủy viên. Đầu nhiệm kỳ, Chi bộ xây dựng Quy chế làm việc, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí chi ủy viên phụ trách từng lĩnh vực công tác, đồng thời hằng năm, Chi bộ đều có Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

    Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, nên có nhiều thuận lợi trong việc nắm bắt thông tin và chủ trương về công tác xây dựng Đảng; mặt khác, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác; làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và việc thực hiện Đề án “ Các giải pháp tăng cường cung cấp thông tin và nắm bắt định hướng tư tưởng dư luận xã hội của Đảng bộ Khối”

   Chi ủy phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban xây dựng Kế hoạch số 20-KH/CB ngày 23/02/2018 về thực hiện Kế hoạch số 76-KH/ĐU ngày 15/012018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau khi ban hành Kế hoạch trên, Chi uỷ đã tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời những nội dung kế hoạch đến tất cả đảng viên, công chức, nhân viên trong cơ quan.

   Chi uỷ phối hợp cùng với lãnh đạo Ban phổ biến, tuyên truyền nội dung sinh hoạt chuyên đề bằng hình thức thích hợp, phù hợp hoạt động của cơ quan như: lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, công đoàn, sinh hoạt các ngày lễ lớn trong năm…, qua đó, đã có 100% đảng viên, quần chúng trong cơ quan, vận dung nội dung kế hoạch trong thực hiện nhiệm vụ được phân công gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.  Ngoài ra, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt định kỳ chuyên đề về những nội dung trong Chuyên đề năm 2018 có liên hệ gắn kết với nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ của từng đảng viên, quần chúng; thảo luận, trao đổi khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra các giải pháp thực hiện thời gian tới.

   100% đảng viên, quần chúng đều đăng ký bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đối với cán bộ, đảng viên và đăng ký bản cá nhân tự giác làm theo đối với quần chúng năm 2018 (theo mẫu đăng ký tại Công văn số 734-CV/ĐU, ngày 25/12/2017 của Đảng ủy khối) hoàn thành trong quý I/2018. Chi bộ duy trì việc sinh hoạt tư tưởng, tổ chức thảo luận để từng cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức, phấn đấu trong công tác, học tập, sinh hoạt, làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chi bộ cũng đã lồng ghép trong các buổi sinh hoạt giới thiệu những gương điển hình của tỉnh. Mặc khác, Chi bộ chọn nội dung để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, bám sát yêu cầu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Chuyên đề năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục duy trì kể những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tổ chức tọa đàm, tham luận. Đến nay đã tổ chức tọa đàm, thảo luận nội dung chuyên đề quý 1,2,3/2018. Qua sinh hoạt chuyên đề có lồng ghép biểu dương trước tập thể đối với các đảng viên, công chức, nhân viên có ý kiến phát biểu thảo luận chất lượng. Đồng chí Trưởng Ban và Bí thư chi bộ đã báo cáo kết quả thực hiện bản cam kết năm 2018 định kỳ 6 tháng trước cơ quan và chi bộ theo đúng quy định.

   Từ đầu năm 2018, Chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong thực hiện những điều đảng viên không được làm trong đó chú ý kiểm tra, giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp đối với các đồng chí trong cấp ủy, các đồng chí tổ trưởng tổ đảng thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông qua các cuộc họp Chi ủy thường kỳ hàng tháng và thông qua các tổ trưởng tổ đảng, Chi ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc phấn đấu thực hiện “cá nhân gương mẫu”,  “cá nhân tự giác”, đồng thời có đánh giá việc chấp hành, thực hiện của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan. Từ đó định hướng cho cán bộ, đảng viên tự giác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất kiến nghị và đề ra giải pháp để phấn đấu thực hiện tốt hơn.

    Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Ban ban hành Kế hoạch số 27-KH/BTCTU ngày 08/5/2017 tuyên truyền và tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2018 đã đăng ký 07 mô hình điển hình tiên tiến (02 tập thể và 05 cá nhân) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ngày 18/5/2018, Chi bộ tổ chức Lễ sinh hoạt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với biểu dương, khen thưởng cho 03 tập thể phòng và 08 cá nhân.   

   Thực hiện Công văn số 1251-CV/ĐU, ngày 15/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện Đề án “Các giải pháp tăng cường cung cấp thông tin nắm bắt và định hướng tư tưởng dư luận xã hội của Đảng bộ Khối”; Ngày 30/01/2015, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 30-KH/CB để triển khai thực hiện Đề án. Sau khi có kế hoạch nói trên, Chi ủy đã tổ chức quán triệt đến tất cả đảng viên trong sinh hoạt định kỳ tháng 01/2015; đồng thời thường xuyên nghiên cứu, rà soát xây dựng các giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đã đề ra.

   Đồng chí Bí thư chi bộ trực tiếp chủ trì, phối hợp thủ trưởng cơ quan và các đồng chí lãnh đạo cơ quan, tổ trưởng tổ đảng, lãnh đạo phòng, Ban chấp hành công đoàn cơ quan kịp thời cung cấp thông tin, giải thích, định hướng tư tưởng, dư luận trong đảng viên, cán bộ, công chức, thông qua đó đánh giá tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và báo cáo cho đảng ủy khối theo dõi, chỉ đạo.

   Để từng bước đổi mới phương pháp báo cáo, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, các nội dung tài liệu tuyên truyền. Hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, công đoàn, sinh hoạt các ngày lễ lớn trong năm…, đã lồng ghép truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, các tài liêu liên quan đến thời sự trong, ngoài nước và tình hình của địa phương được tải lên mạng thông tin nội bộ để các đồng chí đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan đọc, biết, nghiên cứu. Đối với những tài liệu có nội dung mật, vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong xã hội  thì kịp thời phổ biến tại cuộc họp chi bộ, cơ quan; qua đó giúp cho đảng viên, công chức, nhân viên nắm bắt và hiểu được chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước để nâng cao nhận thức chính trị, đồng thời đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. 

   Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các đồng chí tổ trưởng tổ đảng, Ban chấp hành công đoàn với phương châm “công khai, dân chủ trong các hoạt động” góp phần nâng cao trách nhiệm của đảng viên, công chức, nhân viên trong việc giám sát, tháo gỡ vướng mắc, giải quyết phát sinh trong nội bộ.

   Nhìn chung, trong thời gian qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy chỉ đạo kịp thời, nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác nắm bắt, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội gắn liền với công tác dân vận tiếp tục có sự đổi mới về nhận thức và phương pháp hoạt động theo hướng chủ động hơn; đội ngũ đảng viên, công chức, nhân viên tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, các phong trào thi đua yêu nước…. Cấp ủy và cơ quan thường xuyên quan tâm đến đời sống cán bộ, công chức, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ quan, cải cách thủ tục hành chính nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

   Tuy nhiên, việc tuyên dương gương điển hình tiên tiến chưa nhiều, chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong chi bộ, cơ quan; còn lúng túng và chưa kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; hình thức tuyên truyền cung cấp thông tin nắm bắt và định hướng tư tưởng dư luận xã hội chưa thật phong phú.

   Để thực hiện tốt hơn nữa Đề án “Các giải pháp tăng cường cung cấp thông tin, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội của Đảng bộ Khối”  trong thời gian đến đòi hỏi Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể hơn, linh hoạt hơn, kịp thời hơn về phương pháp cung cấp thông tin và định hướng tư tưởng dư luận xã hội để thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ./.

Nguyễn Văn Phong
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK