Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

30.10.2018 - 15:34

       Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng lên rõ rệt. 


       Để tiếp tục triển khai chủ trương này, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

       Trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 36-NQ/TW tại đây: Nghị quyết số 36-NQ/TW

Ban Biên tập
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK