Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Văn phòng Tỉnh uỷ kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, công tác thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí tại các cấp uỷ huyện và đảng bộ trực thuộc.

25.10.2018 - 16:24

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/VPTU, ngày 28/12/2017 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Văn phòng Tỉnh uỷ đã kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin, công tác thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí tại các cấp uỷ xã thuộc huyện Bắc Bình, Tuy Phong và 02 đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh.


Nội dung kiểm tra bao gồm đánh giá việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/VPTW, ngày 14/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc hướng dẫn quản lý tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị xã hội xã, phường, thị trấn; Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 16/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; kiểm tra việc thực hiện việc ứng dụng phần mềm Lotus Notes 8.5 trong việc gửi nhận văn bản; công tác thu, nộp và sử dụng đảng phí.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của các cấp uỷ xã trong việc cải tiến lề lối làm việc, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đáp ứng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ. Việc tập trung tài liệu được chú ý chỉ đạo thực hiện; số lượng tài liệu được các cấp uỷ xã tập trung về các Kho lưu trữ cấp uỷ huyện đúng quy định. Thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm thu, nộp đảng phí.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, vẫn còn hiện tượng lãnh đạo một số ít cấp uỷ  mặc dù đã có nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư và tài liệu lưu trữ, công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, vẫn chưa quan tâm đúng mức và chỉ đạo sát sao trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác này. Việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí tại một số cấp uỷ, chi bộ vẫn còn tình trạng sổ sách và báo cáo thu nộp đảng phí phản ánh chưa đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu quy định. Việc tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác văn thư, lưu trữ chưa được sâu kỹ dẫn đến văn bản ban hành còn sai thẩm quyền, thể thức, nhất là văn bản các ban của đảng uỷ cấp xã, đã làm ảnh hưởng phần nào đến chất lượng tham mưu phục vụ cấp uỷ.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Đ/c Trần Minh Hoài, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ đề nghị các cơ quan, đơn vị được kiểm tra tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định về nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phục vụ cấp uỷ.

 

                                                                                     

L.T
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK