Hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

12.10.2018 - 7:58

Sáng 09/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vối công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.


Toàn cảnh hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ25.

    Đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các Ban Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành của tỉnh và đại biểu ở 10 điểm cầu huyện, thị, thành ủy.

    Qua thảo luận, đại biểu thống nhất đánh giá: "Qua thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng; các cấp, các ngành đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từ đó đã có sự cụ thể hóa trong lãnh đạo, triển khai thực hiện; chăm lo giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, triển khai thực hiện tốt các chính sách về thanh niên; tạo điều kiện cho hoạt động của Đoàn thanh niên; công tác Đoàn và phong trào thanh niên từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên; tổ chức Đoàn ngày càng được củng cố và phát triển...Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết còn những hạn chế, yếu kém, như: việc đầu tư cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên và thực hiện các chính sách cho thanh niên cũng còn những bất cập, kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong Chương trình hành động số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy chưa cao; những tiêu cực trong đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh niên chậm khắc phục; chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở, nhất là ở địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp còn yếu, tình trạng “hình thức”, “hành chính” trong tổ chức Đoàn còn phổ biến..."

    Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần coi trọng và tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thanh niên; rà soát thực hiện có hiệu quả các nội dung tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể trong chương trình Chiến lược phát triển thanh niên Bình Thuận, giai đoạn 2012 - 2020; quan tâm chỉ đạo tổ chức Đoàn thanh niên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo tinh thần Công văn 1080-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đoàn các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương, Kế hoạch số 82-KH/TU của Tỉnh ủy; các cấp bộ Đoàn sâu sát hơn với cơ sở, tăng cường nắm bắt kịp thời tình hình thanh niên, đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là thủ lĩnh của thanh niên, có tâm, có tầm, có tác phong quần chúng, có trình độ chuyên môn tốt, hết lòng, hết sức phục vụ lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên.

Bích Hòa
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK