Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2017 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết.

2.8.2018 - 7:50

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết; mốc thời gian kiểm tra năm 2017.


Qua kiểm tra nhận thấy:

Ban Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện hướng dẫn, quy chế, quy định của cấp trên về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Kịp thời ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo quy trình, quy định. Quan tâm chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác Dân vận, có gắn đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Bổ sung, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra đảm bảo đủ số lượng quy định.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tham mưu cấp ủy ban hành, tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của năm và ban hành văn bản chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu bổ sung ban hành các quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với các cơ quan có liên quan. Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm và triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra, cơ bản đảm bảo quy trình, quy định. Xem xét, xử lý các đơn thư tố cáo, phản ánh, khiếu nại theo quy định. Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cơ sở. Duy trì tốt hoạt động của Ủy ban kiểm tra theo quy chế; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đảm bảo quy định.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Phan Thiết tiếp tục phát huy ưu điểm; khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian đến tốt hơn./.

Trần Đình Nguyên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK