Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ý nghĩa Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2018)

1.8.2018 - 18:8

Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8) mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hóa sâu sắc, đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng. 


Trải qua 88 năm qua thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân liên tục đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác Tuyên giáo là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng. Từ người lãnh đạo cao nhất đến từng đảng viên đều phải trực tiếp làm công tác tuyên giáo. Những người hoạt động trên lĩnh vực công tác tuyên giáo dù hoạt động ở hậu phương hay tiền tuyến, ở vùng địch tạm chiếm hay vùng tự do, trong nhà tù của địch hay trực tiếp chiến đấu với quân thù... đều tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, với nhân dân, đã vượt qua gian khổ, hy sinh, gắn bó máu thịt với nhân dân, kiên trì tuyên truyền giáo dục, làm khơi dậy và nhân lên sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, khí phách quật cường, anh hùng cách mạng của cha ông ta. Nhờ đó, đã tạo sức mạnh làm nên những thắng lợi mang tầm vóc lịch sử của đất nước, của dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, chống xâm lược bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc của đất nước và làm nghĩa vụ quốc tế giúp đất nước bạn Campuchia, Công tác Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và tình hình thế giới; phối hợp và huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng; tổ chức nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân; đánh giá, dự báo xu thế phát triển của tình hình các mặt để triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục linh hoạt, phù hợp nên đã góp phần tạo sự nhất trí cao về tư tưởng, quyết tâm và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước để đánh thắng các âm mưu, hành động xâm lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đối với Bình Thuận, Ban Tuyên huấn tỉnh thành lập vào tháng 9/1949, thực hiện các nhiệm vụ như: tuyên truyền, văn nghệ, báo chí, giáo dục, huấn học… Trong quá trình hoạt động, những người làm Công tác Tuyên giáo của tỉnh đã vượt qua gian khổ, hy sinh, tận dụng mọi khả năng hợp pháp, nửa hợp pháp để tuyên truyền giáo dục, tập hợp nhân dân tỉnh Bình Thuận đứng lên cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Trong sự khắc nghiệt, ác liệt của chiến tranh, biết bao cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên lĩnh vực Công tác Tuyên giáo của Đảng, từ tỉnh đến cơ sở, từ cơ quan tuyên huấn đến các văn nghệ sĩ, các đội viên đội thông tin, văn công, chiếu bóng... đã hy sinh anh dũng vì nhiệm vụ vẻ vang của ngành.

Trải qua lịch sử 88 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cơ quan chuyên trách làm Công tác Tuyên giáo của Đảng đã có những tên gọi khác nhau và có những lần chia tách, hợp nhất cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn lịch sử của sự nghiệp cách mạng. Song, đội ngũ những người làm Công tác Tuyên giáo và Công tác Tuyên giáo luôn có vị trí và vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần vào sự trưởng thành và phát triển của Đảng. Các cấp ủy đảng đã tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Công tác Tuyên giáo; cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác với ban tuyên giáo các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang ấy, cán bộ ngành Tuyên giáo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ trên cả nước nói chung và của tỉnh Bình Thuận nói riêng đang hoạt động trên các lĩnh vực Tuyên giáo đã và đang ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phòng TTCTTG
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK