Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu đề ra

9.7.2018 - 14:6

Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tập trung chỉ đạo, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến từng cơ sở, từng bước nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định công tác phát triển đảng viên góp phần tăng thêm sức chiến đấu và đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Chính vì thế nên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hàng năm vượt chỉ tiêu đề ra.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận là tổ chức đảng cấp trên cơ sở, quản lý 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong các loại hình doanh nghiệp, trong đó có 38 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thức III, nhiệm kỳ 2015-2020; Nhận thức rõ tầm quan trọng trong công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tập trung chỉ đạo, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến từng cơ sở, từng bước nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy luôn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Vì thế các quy định, hướng dẫn của Trung ương cũng như Tỉnh ủy đều được Đảng ủy cụ thể hoá theo từng loại hình doanh nghiệp để triển khai kịp thời đến các chi, đảng bộ cơ sở. Qua quá trình theo dõi, chỉ đạo của Đảng ủy về thực hiện công tác phát triển đảng viên của chi, đảng bộ đã tập trung, chú trọng từ việc xây dựng kế hoạch công tác tạo nguồn cho đến phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng; trong đó tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên bồi dưỡng, giáo dục giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Song song với việc bồi dưỡng, giáo dục, Đảng ủy Khối đã thực hiện đúng hướng dẫn và thực hiện việc  tổ chức bồi dưỡng về lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức sâu hơn nữa về Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, hằng năm căn cứ vào số lượng đảng viên, nguồn phát triển của mỗi đơn vị để giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho các cơ sở trực thuộc; đồng thời chỉ đạo Đoàn Khối triển khai các cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đồng thời, để đảm bảo nguồn phát triển đảng viên, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức 08 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 863 quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở. Việc bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng được cấp ủy các cơ sở quan tâm thực hiện tốt, trong đó chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho quần chúng; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tổ chức các phong trào thi đua để quần chúng ưu tú rèn luyện và phấn đấu; từ các phong trào đó phát hiện, lựa chọn những quần chúng ưu tú, tiêu biểu giới thiệu với chi bộ bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Tổ chức - Hành Chính, Trả thưởng thuộc Đảng ủy Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận

Qua nửa nhiệm kỳ, công tác kết nạp đảng viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đạt được kết quả đáng khích lệ: số đảng viên mới kết nạp là 497/650 đồng chí, đạt 76,46%  chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, có 261 đồng chí là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiếm tỷ lệ  52,52%; 187 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ  37,62%; trình độ học vấn: có 483 đồng chí tốt nghiệp THPT, chiếm tỷ lệ  97,18%; 14 đồng chí tốt nghiệp THCS, chiếm tỷ lệ 2,82%; trình độ chuyên môn: có 08 đồng chí tốt nghiệp Cao học, chiếm tỷ lệ  1,61%; 122 đồng chí tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp, chiếm tỷ lệ 86,92%; 59 đồng chí là công nhân trực tiếp sản xuất, chiếm tỷ lệ  11,87% . Đảng viên mới kết nạp trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là 179 đồng chí, chiếm 36,01% trong tổng số đảng viên mới kết nạp.

Đa số đảng viên mới kết nạp phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên; luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, doanh nghiệp; có đồng chí sau khi được kết nạp, cấp ủy đề nghị người quản lý doanh nghiệp phân công phụ trách lĩnh vực quan trọng của đơn vị, doanh nghiệp. Để đạt được những kết quả đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở chú trọng công tác tạo nguồn, quan tâm bồi dưỡng quần chúng là kỹ sư giỏi, công nhân trực tiếp sản xuất và đoàn viên thanh niên.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ Khối vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Do tính chất đặc thù nên một số cấp ủy, đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước chưa thật sự quan tâm đến công tác tạo nguồn và bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng, chưa kết nạp được đảng viên mới. Công tác tuyên truyền vẫn chưa đạt hiệu quả cao, nhất là việc tuyên truyền để có sự đồng thuận từ các chủ doanh nghiệp đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhiều chủ doanh nghiệp chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng vai trò, vị trí của các tổ chức trong hệ thống chính trị nên chưa tạo điều kiện để cấp ủy thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên.

Nửa nhiệm kỳ tiếp theo, để công tác phát triển đảng viên đạt kết quả tốt hơn, Đảng ủy Khối cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có năng lực, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có mối quan hệ tốt với quần chúng, thật sự là tấm gương cho quần chúng phấn đấu noi theo.

Hai là, cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và nêu gương điển hình trong đội ngũ đảng viên. Thông qua phong trào quần chúng để thu hút công nhân, người lao động cố gắng phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên

Ba là, luôn tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp tạo sự đồng thuận trong công tác phát triển đảng viên. Theo đó, các cấp uỷ chủ động phối hợp với người quản lý doanh nghiệp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; giao nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu vào Đảng.

Phạm Thị An
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK