Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Một số kết quả hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong thời gian qua

3.7.2018 - 16:27

Thực hiện Quy định số 1636-QĐ/TU ngày 09/3/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 02/11/2016, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Mọi hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đều bám sát Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Trên cơ sở xác định rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác đối với Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, qua quá trình hoạt động của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả như sau:


   - Thứ nhất: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tham mưu, thực hiện  những định hướng lớn trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội: căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, hàng năm Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đều ban hành nghị quyết chỉ đạo những định hướng lớn trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, về chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn và những cân đối chủ yếu trong năm; thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện các nghị quyết đặc biệt quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Tỉnh uỷ; quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh, đối ngoại liên quan đến đời sống của nhân dân ở địa phương; chủ trương đầu tư các dự án đặc biệt quan trọng của tỉnh và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng, năm, thông qua đó tăng cường và đảm bảo thực hiện dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

   - Thứ hai: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh: từ năm 2015 đến nay, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh như: Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 37-NQ/TW và Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 03/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Triển khai thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị; Sơ kết các Chỉ thị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương…

   - Thứ ba: Về công tác cán bộ: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh rà soát quy định về phân công, phân cấp quản lý các bộ, ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-UBND ngày 16/7/2007 của UBND tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, ban hành 08 quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, tạo cơ sở cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ.

   - Thứ tư: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh: ngày 03/10/2016, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 119-KH/BCS để thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 – 2020), theo đó, từ năm 2016 đến nay, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo nội dung phục vụ 05 cuộc kiểm tra và 08 nội dung giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

   - Thứ năm: Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. Kết quả đánh giá chất lượng cơ sở đảng từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh đều đạt trong sạch, vững mạnh.

   - Thứ sáu: Trong hoạt động Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Từng thành viên phát huy tốt trách nhiệm, quyền hạn của mình, trong tham gia vào sự lãnh đạo chung của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Mối quan hệ công tác giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy và các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy với về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động quần chúng ngày càng được xác định rõ hơn, phối hợp chặt chẽ và tốt hơn.

   Những kết quả nêu trên đã góp phần thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với UBND tỉnh; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ trong thời gian qua./.

Ngô Thị Thanh Phương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK