Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện công tác Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận 6 tháng đầu năm 2018

29.6.2018 - 15:32

Sáu tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ, chủ động, tích cực, nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị tham mưu thực hiện và hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao.


Cấp uỷ các cấp, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương ương 4 (khoá XI), đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), cụ thể: triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch của địa phương, đơn vị mình. Chú trọng hơn công tác xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân được duy trì nền nếp hơn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường; nêu cao tư tưởng phòng ngừa, kết hợp giữa xây và chống. Phát huy tốt vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, có tác dụng cảnh báo, phòng ngừa sai phạm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn đảng bộ chưa phát hiện có cán bộ, đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 18–NQ/TW và Nghị quyết số 19–NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII gắn với thực hiện tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm: Ngay sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa 12), ngày 30/01/2018 Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch số 82-KH/TU và chương trình hành động số 43-CTr/TU của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Qua theo dõi, kiểm tra, nhận thấy việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn chậm, còn lúng túng nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiếp tục ban hành Kế hoạch số 91-KH/TU để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể ngay trong năm 2018 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nổ lực lớn; đồng thời Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo các cấp ủy xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch để thực hiện ở cấp mình. Trong tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, nhằm đánh giá kết quả bước đầu và giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Theo đó: Đối với cấp tỉnh: đến nay đã có 12/12 cơ quan Khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã xây dựng xong đề án rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị mình. Các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã tiến hành rà soát và dự kiến sắp xếp tổ chức đầu mối bên trong của các sở ngành, đơn vị trực thuộc. Đối với cấp huyện: qua rà soát, toàn tỉnh có 29 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số. Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao Sở Nội vụ phối hợp các địa phương xây dựng phương án sắp xếp đối với các đơn vị trên. Đã có 10/10 huyện, thị, thành phố hoàn thành việc bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Về xây dựng đề án thực hiện thí điểm mô hình tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo ở những nơi có đủ điều kiện: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Quý xây dựng Đề án, hiện nay các cơ quan chức năng đang thẩm định các đề án, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào đầu tháng 7 năm 2018. Về triển khai Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII): Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 43-CTr/TU; theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 992/KH-UBND về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương. Đến nay, các địa phương đang xây dựng các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp: Đề án rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường tiểu học, trung học cơ sở; Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp (sáp nhập Trạm Thú y, Trạm khuyến nông, Trạm bảo vệ thực vật); có 7/10 huyện thực hiện việc sáp nhập Đài Truyền thanh Truyền hình và Trung tâm Văn hóa Thể thao tại địa phương.

Trên cơ sở đề án vị trí việc làm, Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động rà soát tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để tham mưu triển khai sắp xếp theo hướng tinh gọn đầu mối và giảm cấp phó. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện gắn sắp xếp tổ chức bộ máy với thực hiện tinh giản biên chế. Đối với khối cơ quan nhà nước: ngay từ đầu năm 2018 đã rà soát xây dựng phương án và thực hiện cắt giảm 222 biên chế sử dụng vượt so với biên chế Trung ương giao; đồng thời, để thực hiện lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021, giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2018 tiếp tục cắt giảm 270 biên chế so với biên chế năm 2017 (tương đương 12,12%). Đối với khối cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Tiến hành giao biên chế cho 27 các cơ quan, địa phương, đơn vị hằng năm (giai đoạn 2018 – 2021), theo đó tổng số biên chế tinh giản là 147 người (đạt tỉ lệ 12,02%). Theo lộ trình thực hiện Đề án vị trí việc làm của toàn tỉnh, đến năm 2021 trong 24 cơ quan, đơn vị, địa phương xác định có 695 vị trí làm việc, với tổng số 952 biên chế, giảm 126 biên chế (đạt tỷ lệ 11,7% so với biên chế được giao); tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị được sắp xếp tinh gọn hơn, giảm đầu mối, giảm tỷ lệ cán bộ lãnh đạo.

Thực hiện Công văn số 3993-CV/BTCTW, ngày 10/11/2017 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1004-CV/TU ngày 21/11/2017 để triển khai thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá, phân loại tập thể cá nhân năm 2017; đã kịp thời cụ thể hoá Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bằng Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo quản lý (tại Quyết định số 833-QĐ/TU ngày 06/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Đã hoàn thành việc kiểm điểm 59/59 tập thể và 135 cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp nhận xét, phân loại năm 2017. Trong đó có 06 tập thể và 11 cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm sâu. Việc tổ chức triển khai thực hiện kiểm điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc; tổ chức kiểm kiểm đúng trình tự quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và báo cáo kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 theo quy định.

Đối với quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp uỷ trực thuộc được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Trung ương, các đồng chí đưa vào quy hoạch đã đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; công tác rà soát về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay được chú ý; tỷ lệ nữ, trẻ, cơ cấu 3 độ tuổi đều đảm bảo theo khung quy định của Trung ương.

Đối với công tác tổ chức thi nâng ngạch công chức (chuyên viên chính) và xét thăng hạng viên chức (hạng II) trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch và tổ chức xét thăng hạng viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả: Có 11 trường hợp đủ tiêu chuẩn thăng hạng; có 24/26 trường hợp đủ điều kiện nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính. Sau khi Ban Tổ chức Trung ương Đảng phê duyệt kết quả, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành quyết định bổ nhiệm ngạch công chức (chuyên viên chính) và thăng hạng viên chức (hạng hai) theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; việc tự kiểm tra, rà soát một số khâu trong công tác cán bộ: Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại Công văn số 5030–CV/BTCTW, ngày 24/4/2018 và theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (tại Công văn số 534–CV/TU ngày 30/12/2016), Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành lập 03 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình công tác cán bộ (quy hoạch; điều động, luân chuyển; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử) ở 6 cấp uỷ, địa phương (gồm Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Tân, La Gi, Đức Linh, Tánh Linh), 04 cấp ủy còn lại tự kiểm tra, báo cáo theo kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung báo cáo theo Quyết định số 750-QĐ/UBKTTW ngày 08/5/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức – cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác thông tin, tổng hợp một cách kịp thời, đảm bảo thời gian quy định và đạt chất lượng. Bên cạnh đó, Công tác thông tin tuyên truyền trong ngành cũng được quan tâm đúng mức, tiếp tục theo dõi việc triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Giải Búa Liềm vàng” lần thứ 3 năm 2018 đúng quy định của Trung ương; đồng thời, tiếp tục triển khai giải báo chí của tỉnh lần thứ 2 năm 2018 mang tên “Giải Cờ đỏ”; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được giao, kịp thời cụ thể hóa chương trình, kế hoạch công tác và triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ các lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả khá toàn diện; chất lượng tham mưu ngày càng nâng lên, tiến độ công việc đảm bảo, đúng yêu cầu; đã triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 12 - NQ/TU của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ; tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý các ngành, các địa phương còn khuyết, thiếu, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu ngạch công chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được quan tâm; chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức đảng ngày càng đi vào thực chất; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng được giữ vững, đoàn kết nội bộ tiếp tục được củng cố, vai trò người đứng đầu cấp uỷ tiếp tục được phát huy; công tác phát triển đảng viên tiếp tục đạt chỉ tiêu đề ra; công tác chính sách cán bộ thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ ngay từ cơ sở, phục vụ kịp thời cho công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo sơ, tổng kết các chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Bên cạnh đó cũng còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc tham mưu củng cố, kiện toàn lãnh đạo chưa kịp thời; kết quả thực hiện công tác quy hoạch một số nơi chất lượng chưa cao; một số cấp uỷ chưa quan tâm đúng mức về công tác cán bộ, nhất là quản lý hồ sơ đối với cán bộ đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Công tác phát triển đảng viên, thành lập các tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa có tổ chức đảng, đoàn thể còn nhiều hạn chế. Một số cấp uỷ chưa thật quan tâm công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, vẫn còn một số nơi đánh giá chưa đúng thực chất. Công tác nắm bắt quan hệ chính trị hiện hành của cán bộ, đảng viên tuy được các cấp uỷ quan tâm nhưng vẫn còn lúng túng, chưa thật sự chủ động. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế là do: Nhận thức, quán triệt, triển khai cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa đúng mức. Công tác tạo nguồn phát triển đảng ở một số nơi, nhất là trong các khu vực dân cư, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn thấp. Công tác kiểm tra, đôn đốc của các cấp ủy có lúc, có việc chưa thật quyết liệt. Đội ngũ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là ở cơ sở thường xuyên thay đổi. Một số cấp uỷ thực hiện chưa thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát và tái kiểm tra, giám sát; chưa phát huy đúng mức tự kiểm tra, giám sát, nhất là ở cấp cơ sở.

Một số kinh nghiệm rút ra: Thứ nhất, Phải tập trung làm tốt công tác quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cụ thể hoá phù hợp thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; phải hành động quyết liệt gắn liền với phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm các cấp uỷ địa phương, cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII, việc nào đã rõ thì phải thực hiện ngay, việc nào chưa rõ thì thực hiện thí điểm; tạo điều kiện triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thứ hai, Trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Phát huy đúng mức dân chủ nhằm khơi dậy tính chủ động, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức; thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Thực hiện đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình trong công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và điều động, luân chuyển cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền và tiêu cực trong công tác cán bộ. Thứ ba, Công tác đánh giá cán bộ là một trong những khâu quan trọng nhất nhưng cũng là khâu yếu nhất; đòi hỏi khi nhận xét, đánh giá cán bộ phải thật công tâm, khách quan, tránh nể nang, xuê xoa, dĩ hoà vi quý. Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương châm sát người, sát việc, qua kiểm tra chỉ rõ ưu điểm và những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời phải thường xuyên tái kiểm tra, giám sát ít nhất 06 tháng sau thời điểm kiểm tra, giám sát để xem xét, đánh giá kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm; phát huy tự kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ cơ sở nhiều hơn nữa.

Để thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, Tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” trong toàn đảng bộ. Đồng thời, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 12-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá XIII), bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Hai là, Theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện một số nhiệm vụ Kế hoạch 82-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong năm 2018.

Ba là, Tham mưu Tỉnh uỷ kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Bốn là, Thẩm định quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025 (giai đoạn A2). Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy rà soát, bổ sung quy hoạch Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2025 (giai đoạn A2); kiện toàn, bổ sung nhân sự chủ chốt ở một số địa phương, đơn vị còn khuyết, thiếu. Triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ. Tham mưu chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh theo quy định.

Năm là, Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các quy định của Trung ương về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (theo Quy định 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị); quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý (theo quy định số 89-QĐ/TW ngày 14/8/2017 của Bộ Chính trị).

Sáu là, Tiếp tục triển khai Quyết định số 2474-QĐ/TW, số 2475-QĐ/TW của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh.

Bảy là, Xây dựng kế hoạch và tổ chức kỳ thi tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018.

Tám là, Tham mưu theo dõi kế hoạch chương trình công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo xây dựng đảng, đoàn thể về phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tham mưu theo dõi, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên mới, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 2.000 đảng viên mới trong toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt việc tặng Huy hiệu Đảng, phát thẻ đảng viên theo quy định của Trung ương Đảng.

Chín là, Tập trung rà soát, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ nhân sự cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo; công tác đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên.

Mười là, Tham mưu việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo yêu cầu của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng thời, tiếp tục theo dõi việc triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Giải Búa Liềm vàng” lần thứ 3; đồng thời, tiếp tục triển khai giải báo chí của tỉnh lần thứ 2 mang tên “Giải Cờ đỏ” theo Công văn số 1110 –CV/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc hưởng ứng “Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2018”./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK