Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Công tác dân vận phải thực chất, phải gắn sát với cuộc sống người dân

27.6.2018 - 15:31

Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"  vào sáng ngày 27/6/2018.


Toàn cảnh Hội nghị

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến và đạt được kết quả tích cực. Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; trách nhiệm của các cấp, các ngành, của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến rõ hơn. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp có sự đổi mới dần về nội dung và phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở hơn. Phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh, nhất là trong thi đua phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả công tác dân vận thời gian qua đã góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống nhân dân; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về công tác dân vận; phải quán triệt rõ dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang phải có trách nhiệm làm tốt công tác dân vận. Cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; xây dựng đạo đức, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm những cá nhân tiêu cực, nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc cho người dân; xây dựng phong cách làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực sự gần dân, trọng dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, vùng ven biển; tăng cường đối thoại, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ và quy trình công tác dân vận trong thực hiện các công trình, dự án có liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Chủ động ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh với những âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, sự bình yên của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phải năng động, sáng tạo trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để thu hút, tập hợp quần chúng vào tổ chức một cách tự nguyện và tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, nhất là nắm bắt kịp thời tình hình nhân dân để báo cáo, kiến nghị, đề xuất giải quyết nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; tuyên truyền, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Đổi mới phương pháp công tác dân vận thực sự “khéo”, công tác dân vận và công tác tuyên giáo phải “hòa quyện”với nhau để tuyên truyền, vận động, thuyết phục cho nhân dân hiểu, nghe theo và làm theo. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước; chú ý quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể nói riêng có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có đạo đức cách mạng trong sáng, gần dân, sát dân, hiểu dân, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, được nhân dân tin yêu, có đủ năng lực và uy tín để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận đạt kết quả.

TRUNG TRỰC
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK