Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả nổi bật qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

22.5.2018 - 16:43

Qua 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi ủy chi bộ đã phối hợp cùng với Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời và đạt hiệu quả thiết thực.


Về tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, ngoài các lớp do Tỉnh uỷ và Đảng uỷ khối tổ chức, bằng các hình thức phù hợp như chuyển tải qua mạng, tổ chức học tập quán triệt trong cuộc họp chi bộ, cơ quan, công đoàn định kỳ hàng tháng, lãnh đạo Ban đã phối hợp với Chi ủy Chi bộ tổ chức quán triệt nội dung các Chỉ thị, Kế hoạch, Công văn của Trung ương và của tỉnh để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan. Qua các đợt học tập, quán triệt những chuyên đề hàng năm, cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; nhất là về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,   “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Chi ủy đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan xây dựng Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 22/12/2016 triển khai Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 15/11/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã tiếp tục ban hành Kế hoạch số 27-KH/BTCTU ngày 08/5/2017 tuyên truyền và tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2018 đã đăng ký 07 mô hình điển hình tiên tiến (02 tập thể và 05 cá nhân) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; các giai đoạn tiếp theo sẽ thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện các kế hoạch triển khai chuyên đề hàng năm của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi uỷ đã phối hợp với lãnh đạo Ban tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời những nội dung của các kế hoạch; theo đó cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan xây dựng bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu và xây dựng đăng ký cá nhân tự giác làm theo. Qua học tập, quán triệt, Chi uỷ phối hợp với lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề hàng năm theo đúng quy định. Qua triển khai các chuyên đề đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan nắm, hiểu được các nội dung cơ bản về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan được nâng lên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Định kỳ đầu năm, sau khi quán triệt các kế hoạch triển khai chuyên đề năm của Đảng ủy Khối, Chi ủy cơ quan luôn kịp thời rà soát, hướng dẫn, đôn đốc 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan xây dựng kế hoạch gương mẫu thực hiện và kế hoạch cá nhân tự giác thực hiện. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cá nhân của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kịp thời đề nghị báo cáo kết quả thực hiện theo quy định (định kỳ 6 tháng một lần đối với đồng chí Trưởng Ban, Bí thư Chi bộ; 01 năm một lần đối với tất cả đảng viên và quần chúng). Từ năm 2018, đã triển khai đăng ký 1 bản cam kết chung theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Qua 02 năm triển khai thực hiện, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng cơ quan đều thực hiện nghiêm túc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh; đến nay, chưa có trường hợp vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đối với việc đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể: thủ trưởng cơ quan đã phối hợp với Chi ủy đưa nội dung trên vào các buổi sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt chi bộ; hàng tháng phân công từng tổ đảng luân phiên sưu tầm, kể mẫu chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; sau khi đảng viên kể chuyện Thủ trưởng cơ quan, Bí thư Chi bộ phân tích, nêu bật ý nghĩa câu chuyện gắn liền với nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời, hàng quý tổ chức thực hiện toạ đàm 01 chuyên đề theo kế hoạch triển khai chuyên đề hàng năm của chi bộ đề ra. Lãnh đạo Ban và Chi ủy Chi bộ tổ chức quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan, Chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đến nay, cán bộ, công chức, đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng trong đơn vị nhân các ngày lễ lớn của đất nước; đặc biệt, hàng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể lãnh đạo Ban, Chi ủy cùng toàn thể công chức, nhân viên cơ quan đến dâng hương, viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận. Về công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng: Chi uỷ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các bản cam kết và kế hoạch cá nhân gương mẫu và cá nhân tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua sinh hoạt chi bộ, đã kịp thời biểu dương các đảng viên nghiên cứu, sưu tầm mẫu chuyện có ý nghĩa thực tiễn gắn với trách nhiệm được phân công; hàng năm, tổ chức đánh giá và phân loại đảng viên, trong đó có nội dung học tập và làm theo cụ thể của đảng viên trong bản kiểm điểm của mình, là cơ sở để phân loại, xét khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về thực hiện 03 nội dung đột phá theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, đó là: Tập trung chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu: Phát huy vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, Thủ trưởng cơ quan thường xuyên phối hợp với đồng chí Bí thư chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan không ngừng nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức đổi mới lề lối làm việc dân chủ, sâu sát cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình: Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, đảng viên tham gia góp ý trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan với tinh thần cởi mở, xây dựng nội bộ; công tác phê và tự phê trong đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm được thực hiện đúng quy định; cán bộ, đảng viên góp ý thẳng thắn, chân thành, khách quan, người được góp ý, phê bình đều được tiếp thu một cách cầu thị và có biện pháp khắc phục sửa chữa kịp thời. Nhờ đó, trong 02 năm qua, chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Đổi mới nội dung và phương thức làm việc, gần dân, sát cơ sở: Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xử lý đơn thư; kịp thời tham mưu giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đảng viên và người dân đến liên hệ công việc. Ngoài ra, căn cứ đặc điểm tình hình hoạt động của cơ quan, chi bộ chọn thêm nội dung "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh": Trong 02 năm qua, Lãnh đạo Ban đã phối hợp với Chi ủy tiếp tục thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo đảng viên thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; luôn giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt được nâng lên đáng kể; các nội dung sinh hoạt luôn được Chi ủy chuẩn bị, gửi đến đảng viên trước khi sinh hoạt; thông tin thời sự được chọn lọc, phổ biến tại cuộc họp kết hợp chuyển tải qua mạng nội bộ để đảng viên tìm hiểu, nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên luôn được chi bộ quan tâm đúng mức. Năm 2017, chi bộ được công nhận đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh cấp trên cơ sở và được Đảng uỷ khối các Cơ quan tỉnh tặng giấy khen.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức Lễ tuyên dương gương điển hình tiên tiến về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2018;  Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/BTCTU để triển khai thực hiện. Vào sáng ngày 18/5/2018, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Chi ủy Chi bộ tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và ghi nhận, biểu dương, khen thưởng 03 tập thể, 08 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận khen thưởng cho 03 tập thể và 08 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, giai đoạn 2016 - 2018

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020, trước mắt cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như sau: Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 38-KH/ĐUK ngày 15/11/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hai là, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch về triển khai thực hiện tuyên dương gương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về trong cơ quan, chi bộ giai đoạn 2018 - 2020. Ba là, triển khai thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch của Chi bộ và hướng dẫn của Đảng ủy Khối gắn với động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do cấp trên và cơ quan phát động./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK