Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

28.12.2017 - 20:15

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. 


      Theo đó, trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh sẽ tiến hành 03 cuộc kiểm tra chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với thực hiện Chương trình hành động số 04-NQ/HU, ngày 05/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) về phấn đấu xây dựng huyện Đức Linh đến năm 2020 đạt chuẩn huyện nông thôn mới; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tiến hành 02 cuộc giám sát chuyên đề về việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 03-NQ/HU, ngày 05/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020.

      Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, đặc biệt chú trọng giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của của tổ chức đảng cấp trên; việc chấp hành Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, Chỉ thị số 30-CT/TU, Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII).

      Để triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan giúp việc của Huyện ủy để tham mưu triển khai thực hiện. Theo đó, từng cuộc kiểm tra, giám sát đều có nội dung, đối tượng, thời gian tiến hành; các cơ quan giúp việc căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện./.

Hoàng Thị Hợi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK