Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy năm 2017

7.12.2017 - 9:21

Năm 2017, công tác kiểm tra giám sát được Ban Tổ chức Tỉnh uỷ triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và theo yêu cầu của Trung ương; đồng thời Ban cũng đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Để triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập thể lãnh đạo Ban, Chi ủy, nhất là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chuyên môn và đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động, tích cực với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác và đạt được một số kết quả nổi bật:  


Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch kiểm tra và tiến hành 02 đợt kiểm tra tại 49 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đánh giá kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) và Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị; việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; việc triển khai viết bản cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; kết quả triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về những việc cần làm ngay; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các Tổ kiểm tra ban hành thông báo và đề xuất các giải pháp để các địa phương, đơn vị được kiểm tra nghiên cứu triển khai đạt kết quả tốt hơn trong thời gian đến. Theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ sung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 – 2021 và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 03/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị đối với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, theo đó giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, đề cương, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo và thông báo kết quả kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo Ban được phân công tham gia làm Trưởng đoàn, thành viên các đoàn kiểm tra, giám sát các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định thành lập.

Đối với việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thành lập Tổ thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016 nhằm rà soát, thẩm định, góp phần đưa việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, việc khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên ngày càng chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đảm bảo kết quả khen thưởng đúng thực chất, tránh bệnh thành tích, có tác dụng biểu dương, khích lệ kịp thời, tạo được sự lan tỏa đối với phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ngoài ra, để nắm bắt tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng và công tác đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra ở 05 ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh và 04 tổ chức đảng gắn với kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 18 về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đối với các xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và đánh giá kết quả việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế thiếu sót theo Kế hoạch số 13-KH/BTCTU, ngày 16/6/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua đó, Tổ kiểm tra đã trao đổi, hướng dẫn tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị đối với các cấp ủy, tổ chức đảng để đảm bảo thực hiện tốt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trong thời gian tới./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK