Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả 5 năm thực hiện Đề án 249 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

29.11.2017 - 8:50

Xác định việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, ngày 02 tháng 12 năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (khóa II) đã xây dựng Đề án số 249-ĐA/ĐU “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp”.

Sau 05 năm triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả tích cực. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên kiêm chức được nâng lên, thể hiện qua phương pháp, kỹ năng công tác tuyên truyền từng bước được đổi mới, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền. Các báo viên, giảng viên kiêm chức được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng thành thạo máy vi tính, máy chiếu trong báo cáo nghị quyết và báo cáo các chuyên đề. Được tham dự tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng bộ Khối.

Công tác tổ chức học tập nghị quyết và bồi dưỡng lý luận chính trị ngày càng chất lượng và hiệu quả. Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chương trình hành động của Tỉnh ủy,… được tổ chức học tập, quán triệt kịp thời. Hình thức tổ chức đa dạng và linh hoạt. Nội dung được chuẩn bị chu đáo theo từng đối tượng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã linh hoạt bố trí các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết được triển khai vào các ngày thứ bảy và chủ nhật để doanh nghiệp sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy còn tổ chức nhiều lớp thông tin thời sự trong và ngoài nước. Kết quả trong 5 năm, đã tổ chức 612 lớp với 43.950 lượt cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 559 cán bộ, đảng viên (đối tượng 3); 15 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.462 quần chúng ưu tú, 13 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 769 đảng viên mới; tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí Bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn tổ chức nhiều đợt học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tỉ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập đạt từ 98% trở lên.

Việc thực hiện quy chế phối hợp với các địa phương được duy trì hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động của các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đóng chân trên địa bàn các huyện, thị được tham gia học tập đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; học tập chương trình Trung cấp, Sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới...

Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và các tổ chức đoàn thể được phát huy. Cấp ủy cơ sở, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, tổ chức đảng đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện công tác tư tưởng tại cơ sở. Việc tổ chức học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chuyên đề được đa số các cấp ủy cơ sở tổ chức nghiêm túc. Nhiều đồng chí cấp ủy cơ sở đã chuẩn bị bài giảng chu đáo, kết hợp với việc đề ra các giải pháp thực hiện đối với các nghị quyết có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tạo được sự tập trung chú ý lắng nghe và phát huy thảo luận của cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ngoài việc học tập, quán triệt, cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên, người lao động bằng các hình thức phù hợp, gắn với thực hiện đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo thiết thực, phù hợp và gắn chặt với thực tiễn doanh nghiệp; công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, người lao động được thường xuyên, kịp thời hơn, tạo được sự ổn định tư tưởng, sự đồng thuận vì sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết được tăng cường. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Từ đó góp phần đưa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Bên cạnh đó kịp thời nhắc nhở, khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án vẫn còn gặp một số khó khăn. Việc nắm bắt tình hình, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sau khi được học tập, quán triệt các nghị quyết còn hạn chế; tính chất ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nên một số đơn vị khó khăn về sắp xếp, bố trí thời gian để tổ chức, tham gia học tập nghị quyết của Đảng, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị.… do đó ảnh hưởng một phần đến kết quả triển khai thực hiện Đề án.

Trong thời gian đến để thực hiện tốt hơn nữa việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ở các doanh nghiệp, cần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thông tin chuyên đề, thời sự cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động trong Đảng bộ Khối và trong các doanh nghiệp.

Trong đó, tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương pháp truyền đạt, cách giới thiệu nghị quyết, chuyên đề. Tùy từng đối tượng xây dựng các giáo án, bài giảng phù hợp; kể cả biên soạn các câu hỏi - đáp, trắc nghiệm... sử dụng nhiều hình ảnh, số liệu minh họa, ví dụ thực tế,... gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến nội dung truyền đạt, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ SXKD của các đơn vị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Thứ hai, thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy, tuyên truyền viên cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác giáo dục lý luận chính trị trong tình hình mới.

Thứ ba, chủ động mời các báo cáo viên trung ương và phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; đồng thời, phối hợp với Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các doanh nghiệp... với nội dung sát thực với thực tiễn công tác xây dựng Đảng và xây dựng doanh nghiệp.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp với các địa phương theo Quy chế số 1596-QC/ĐU-TU-HU, ngày 30/5/2013 (phối hợp công tác giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp với Ban Thường vụ huyện, thị ủy về công tác tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị).

Thứ năm, sử dụng trang web của Đảng ủy Khối để chuyển tải các nội dung tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,.... qua đó, đa dạng hóa thông tin tuyên truyền giáo dục đến các cấp ủy cơ sở và đối với công nhân, người lao động tại doanh nghiệp.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đối với tổ chức đảng cấp dưới và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

Yến Linh
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK