Hôm nay, ngày 13 tháng 11 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Khối doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

21.11.2017 - 15:55

Trong năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp uỷ trong toàn Đảng bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối đã đạt được những kết quả tích cực.

Hiện nay, cùng với sự phát triển của các loại hình doanh nghiệp và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân lao động; việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh trong các loại hình doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng trong khối doanh nghiệp. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phát sinh ở cơ sở, góp phần ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm và giữ vững ổn định, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ nhận thức trên, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó thường xuyên quan tâm, đôn đốc các cấp ủy coi trọng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay tại cơ sở.

Trong năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và sự nỗ lực phấn đấu của các cấp uỷ trong toàn Đảng bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối đã đạt được những kết quả tích cực; nỗi rõ là: nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên và đầy đủ hơn; hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng từng bước đi vào nền nếp, tập trung vào các nội dung do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao; trong đó chú trọng kiểm tra việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện nội dung, quy trình về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án 544-ĐA/ĐU, ngày 16/7/2013 của Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu từ đảng phí; việc thực hiện nhiệm vụ được giao và những điều đảng viên không được làm...; chủ động nghiên cứu, chọn lọc, xử lý các nguồn thông tin, đơn thư phản ánh, phục vụ cho nhiệm vụ giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết đơn tố cáo và chỉ đạo xử lý kỷ luật đảng viên khi có vi phạm; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt việc phân công các cấp ủy viên, thành viên ủy ban kiểm tra tham gia sinh hoạt với tổ chức đảng cơ sở để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo, phản ảnh và đề xuất Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tổ chức kiểm tra chấn chỉnh kịp thời. Thông qua việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, cảnh báo, ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy và làm chuyển biến  việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần tích cực cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối và giữ vững ổn định, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và UBKT Đảng ủy Khối đã  thực hiện được 7 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 44 tổ chức cơ sở đảng. Đã chỉ ra được một số hạn chế, khuyết điểm cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới, đó là: công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền về nhiệm vụ và công tác kiểm tra, giám sát trong cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên liên tục; việc xây dựng chương trình, kết hoạt kiểm tra, giám sát có lúc, có nội dung chưa thật phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp;  hầu hết cấp ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra của các chi, đảng bộ cơ sở là kiêm nhiệm, phần nhiều thời gian tập trung cho việc sản xuất, kinh doanh, do đó việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn có những khó khăn, lúng túng nhất định.

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối doanh nghiệp, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp; trong thời gian đến cần quan tâm thêm một số nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền về nội dung công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu rõ và sâu sắc hơn về ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nhất là quan điểm xem công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của Đảng; trên cơ sở đó, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, doanh nghiệp.

Hai là, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; lấy việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh làm khâu quyết định, trên cơ sở đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng tại các doanh nghiệp phù hợp với từng loại hình; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Đề án số 544-ĐA/ĐU ngày 16/7/2013 của Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình doanh nghiệp” .

Ba là, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách thường xuyên, đồng bộ, sâu rộng, sát thực và có nền nếp; không thụ động, chờ vụ việc xảy ra rồi mới xem xét giải quyết. Bên cạnh việc thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao; cần chú ý đến các nội dung việc xây dựng và thực hiện quy chế mối quan hệ giữa cấp uỷ, chi bộ với lãnh đạo doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp để lãnh đạo doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp có sự thấu hiểu, quan tâm tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động.

Bốn là, cần phát huy và đẩy mạnh hơn nữa công tác chủ động tự kiểm tra, giám sát của cơ sở; trong kiểm tra, giám sát phải thể hiện rõ nét tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình nhưng phải bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, giúp nhau cùng tiến bộ; đồng thời, cần chú ý hơn đến việc biểu dương, phát hiện và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến chứ không thiên về mục đích kiểm tra, giám sát để phát hiện sai phạm; qua đó, góp phần động viên, khích lệ các tổ chức đảng, doanh nghiệp giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Hồng Vân
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK