Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII) QUA CÔNG TÁC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

17.11.2017 - 16:21

Thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 30/10/2016, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện đạt được một số kết quả bước đầu.  


Xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm của Ngành, trong năm qua Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với một số tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua giám sát cho thấy, các cấp ủy Đảng đã quan tâm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến đảng viên và quần chúng của Đảng bộ mình. Sau học tập, quán triệt Nghị quyết đảng viên và quần chúng viết thu hoạch gửi chi bộ, có 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng viết bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng chí đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; có báo cáo kết quả tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) gửi tổ chức Đảng cấp trên theo quy định.

Qua học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên, quần chúng được nâng lên, thể hiện tinh thần trách nhiệm với công việc; góp phần tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy Đảng đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và thực tế tại cơ quan, đơn vị để xác định những nhiệm vụ và giải pháp cần phải triển khai, thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4, có phân công các đồng chí trong cấp ủy triển khai thực hiện. Đến nay, các cấp ủy Đảng đã thực hiện được một số nhiệm vụ, giải pháp và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp còn lại theo kế hoạch đề ra.

Tuy vậy, qua giám sát các cấp ủy Đảng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy còn nhiều vấn đề cần quan tâm và đã yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những khó khăn, hạn chế và cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chương trình hành động số 12-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tăng cường lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các Chỉ thị số 27, Chỉ thị số 30, Chỉ thị số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII).  

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch hành động cá nhân và kế hoạch cá nhân gương mẫu.

Bốn là, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./. 

Nguyễn Kháng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK