Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông

7.11.2017 - 10:12

Thực hiện Công văn số 1367/TTg-KSTT, ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4454/UBND-KSTTHC về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hàm Thuận Bắc (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Bình Thuận)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân theo Quyết định số 60/2015/QĐ- UBND, ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân nhằm hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân phải đi lại nhiều lần. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian giải quyết TTHC đã được công bố, phấn đấu 100% hồ sơ hành chính được trả kết quả sớm và đúng hẹn. Xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện đúng quy định việc niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, địa phương tại nơi giải quyết TTHC và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương. Tiếp tục duy trì việc công khai kết quả giải quyết TTHC gắn với xin lỗi tổ chức, cá nhân và xử lý trách nhiệm công chức, viên chức để xảy ra chậm trễ, thực hiện không đúng quy trình trong giải quyết TTHC. Xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính liên quan đến lĩnh vực của đơn vị, địa phương quản lý; cập nhật công khai kết quả xử lý trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Trang thông tin điện tử của đơn vị và địa phương. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, TTHC, các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến; trong đó tập trung vào giới thiệu những kết quả đơn giản hóa TTHC cũng như phản ánh về những TTHC còn rườm rà, phức tạp; những tổ chức, cá nhân giải quyết TTHC chậm trễ, không đúng quy trình, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc nâng cấp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc vận hành thông suốt hệ thống phần mềm điện tử một cửa, một cửa liên thông; phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan, địa phương các cấp; đảm bảo cập nhật đầy đủ thông tin tiếp nhận, xử lý và kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống các phần mềm, phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Văn phòng UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm soát TTHC, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh…

MINH HÒA
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK