Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

TỈNH BÌNH THUẬN TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÁN BỘ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

4.11.2017 - 8:58

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương khóa VIII, ngày 18/6/1997 “về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã khẳng định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện, xây dựng được một đội ngũ cán bộ tận tụy, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các giai đoạn cách mạng. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhiệm vụ chính trị mới rất nặng nề, khó khăn và phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ ngang tầm, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết TW 3 khóa VIII “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

   Xác định tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tích cực chỉ đạo quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ, cụ thể hóa thành các quy định, quy chế về công tác cán bộ của tỉnh để triển khai thực hiện; quá trình thực hiện có chú ý rà soát, bổ sung, hoàn thiện để ngày càng phù hợp với thực tiễn của địa phương.   

   Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ, nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao; hiểu rõ hơn về nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ”. Các cấp uỷ và tổ chức đảng ngày càng chú trọng hơn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong từng địa phương, đơn vị, từ đó thực hiện tốt vai trò lãnh đạo trong công tác cán bộ; mối quan hệ phối hợp quản lý đội ngũ cán bộ đã được cụ thể hóa ngày càng chặt chẽ, phù hợp hơn, vai trò của người đứng đầu trong công tác cán bộ được phát huy tốt hơn.

   Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các khoá đã chủ động nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; căn cứ vào tỉnh hình thực tế của địa phương đã kịp thời xây dựng, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, quy chế, quy định để cụ thể hoá các nội dung về công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc; bám sát và thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của địa phương. Đồng thời thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đối với cấp uỷ các cấp; đã chú trọng công tác sơ tổng kết việc tổ chức thực hiện; quan tâm công tác tạo nguồn cán bộ các cấp của tỉnh.

   Kết quả là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIII đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được kiện toàn, chất lượng từng bước được nâng lên; từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành của tỉnh đã có chuyển biến khá tích cực về số lượng, nâng dần chất lượng; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thực tiễn không ngừng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đại bộ phận cán bộ vẫn giữ vững được quan điểm, lập trường cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt đường lối, nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất, đạo đức tốt; lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, gần gũi với nhân dân.

   Công tác tổ chức cán bộ của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã từng bước gắn kết được các khâu trong công tác cán bộ như công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ. Quy trình, thủ tục thực hiện công tác cán bộ đã được thực hiện đảm bảo tính chặt chẽ, khách quan và phù hợp với tình hình thực tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với đề cao thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; chú ý đổi mới tư duy, cách làm để từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ.

   Tuy nhiên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số khâu công tác cán bộ chưa toàn diện, cụ thể; một số cấp ủy, lãnh đạo ngành chỉ đạo triển khai thực hiện chưa chặt chẽ, đồng bộ. Một số cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy chưa nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu đề ra; nhận thức của một số cấp ủy và lãnh đạo một số sở, ngành về công tác cán bộ chưa đầy đủ, thiếu quyết tâm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chưa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện. 

   Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nhìn chung vẫn còn bất cập, vẫn còn tình trạng vừa thừa, vừa thiếu về số lượng; cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ chưa thật sự đồng bộ, chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia trên một số lĩnh vực, ngành mũi nhọn của tỉnh. Năng lực nắm bắt, vận dụng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, thiếu năng động, sáng tạo; phương pháp và kỹ năng xử lý tình huống còn yếu.  Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh tuy phát huy tốt năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao nhưng những nhân tố mới “nổi trội” phát triển chưa nhiều, chưa toàn diện; thiếu sự kế thừa và chuyển tiếp trong công tác cán bộ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị.  

   Đổi mới các khâu của công tác cán bộ nhìn chung còn chậm, hiệu quả chưa cao. Quy hoạch cán bộ chưa thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, nhiều nơi vẫn còn khép kín, chưa thực hiện tốt phương châm vừa “động”, vừa “mở”; quy hoạch tính khả thi chưa cao. Công tác đào tạo cán bộ còn dàn trải, chưa bám sát kế hoạch; số lượng cán bộ, công chức tuy được đào tạo nhiều nhưng định hướng chưa tốt, không gắn với quy hoạch, bố trí, sử dụng. Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành chưa mạnh, số lượng luân chuyển còn ít; chưa xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về luân chuyển cán bộ để thực hiện chủ động và bài bản. Việc bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ chưa có bước đột phá; cán bộ nữ, cán bộ trẻ được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn ít. Công tác đánh giá cán bộ có trường hợp chưa đúng thực chất; nội dung còn chung chung nên hiệu quả và tác dụng chưa cao; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình còn hạn chế.

   * Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế là do:

   - Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có lúc, có nơi thiếu quyết liệt, quy chế bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nội dung chưa thật cụ thể, do đó có nơi thực hiện còn lúng túng; một số huyện, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sau quy hoạch chưa sát thực tế, nhất là đào tạo chức danh, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và đào tạo lý luận chính trị cho số cán bộ được quy hoạch là cán bộ nữ, cán bộ trẻ; chưa gắn chặt chẽ được giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ.

   - Một số cấp uỷ đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nhận thức sâu săc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ, chưa quan tâm đúng mức đối với công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân  chuyển cán bộ; có nơi còn nhầm lẫn giữa luân chuyển để đào tạo cán bộ với điều động, sắp xêp cán bộ. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, có nơi thiếu kiên trì và quyết liệt nên chưa đạt được yêu cầu đề ra.

   Một số bài học kinh nghiệm qua công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, cụ thể là:

   - Các cấp uỷ đảng phải chỉ đạo thực hiện tốt việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhất là các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ đã được Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) chỉ ra tại Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009; phải nhận thức sâu sắc và thật sự coi trọng vai trò, vị trí then chốt của công tác cán bộ; có quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo triển khai thực hiện phải quyết liệt, đồng bộ.

   - Đổi mới tổ chức bộ máy và công tác cán bộ phải được tiến hành một cách đồng bộ; gắn việc nhận xét, đánh giá cán bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

   - Phải coi trọng và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ và công tác cán bộ; có cơ chế cụ thể để phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ và công tác cán bộ; phải làm tốt sơ kết, tổng kết kịp thời để đánh giá đúng tình hình, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp phù hợp, nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh.

   - Phải thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên làm công tác cán bộ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, phong cách làm việc; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức làm công tác xây dựng Đảng trong sáng, gương mẫu, tinh thông.

   Nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, kế thừa giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ hội nhập sâu, rộng và phát triển đất nước, trong thời gian tới cần quán triệt các nội dung chủ yếu sau: Một là, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Hai là, phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, từ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hội nhập sâu rộng và trước yêu cầu của cuộc cách mạng  công nghiệp lần thứ tư. Ba là, gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, chính sách, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bốn là, thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của Nhân dân, nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tuyển chọn, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Phải dựa vào Nhân dân để phát hiện, kiểm tra và giám sát cán bộ. Năm là, Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị.

   Để xây dựng đội ngũ cán bộ từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc XIII, định hướng đến năm 2030, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Thứ nhất là, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn về xây dựng đội ngũ cán bộ. Thứ hai là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Thứ ba là, đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ. Cải thiện môi trường làm việc để tạo động lực cống hiến, phấn đấu vươn lên của cán bộ. Thứ tư là, tạo chuyển biến sâu sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm sự đồng bộ, kế thừa và phát triển. Thứ năm là, tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ. Thứ sáu là, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ các cơ quan tham mưu làm công tác tổ chức, cán bộ./.

Nguyễn Thị Huyền Trâm
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK