Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

17.10.2017 - 17:8

Kết quả thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các điển hình "Dân vận khéo"

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; ngày 24/10/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) ban hành Chương trình hành động số 06-NQ/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra; phải xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và được gắn kết chặt chẽ trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

    Quán triệt tinh thần đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận bằng các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, gắn bó, dựa vào nhân dân, khơi dậy ý thức trách nhiệm, thực hiện phương châm gần dân, sát cơ sở; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước, phát huy vai trò sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Thực tế cho thấy, vấn đề quan trọng nhất là các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác dân vận, nhất là đã xác định và giải quyết tốt những vấn đề trọng tâm, bức xúc, đột phá của địa phương. Đáng chú ý là nội dung, cách thức triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 01/10/2012 về “nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” và Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 08/01/2013 về “đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm để khắc phục cho được tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xa dân, thiếu trách nhiệm của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, chỉ đạo giữ vững sự đoàn kết, nắm chắc quan điểm dân vận của Đảng, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị khi triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Tỉnh ủy; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhỡ, động viên cán bộ, đảng viên phải thật sự gương mẫu; xử lý dứt điểm các vi phạm, bức xúc đang làm giảm dần lòng tin của nhân dân.

    Các cấp chính quyền, ngành chức năng đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện chủ trương liên quan đến công tác dân vận; phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách, theo dõi công tác dân vận; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, lấy kết quả thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân trong các cơ quan nhà nước. Việc triển khai các chủ trương, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chấn chỉnh lề lối, tác phong, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, nhân dân để lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc, kiến nghị và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Thường xuyên phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể nhân dân để lấy ý kiến góp ý xây dựng các chính sách phù hợp thực tế hơn; đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

    Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, thể hiện tốt hơn vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; thường xuyên gần gũi, theo dõi, nắm bắt tâm trạng các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền, đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến với nhân dân; phản ánh, đề xuất, kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền về những khó khăn, bức xúc của nhân dân; tích cực tham gia hòa giải các vụ việc ngay tại cơ sở. Triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217, số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

   Năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về công tác dân vận trong thời kỳ mới lập thành tích kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2017) và 18 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999-15/10/2017).

    "Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Trường sáng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK