Hôm nay, ngày 11 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận thông qua các Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

30.8.2017 - 15:34

Ngày 29/8/2017, Hội nghị lần thứ 16 – Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) đã tiến hành thảo luận để thông qua các Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Để triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 như Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu dự thảo các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết trên của Trung ương. Đến nay các dự thảo đã qua 4 lần tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh trình Hội nghị.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận khá cụ thể, tâm huyết, tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về triển khai thực hiện các thể chế về sở hữu; về phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách các thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức để phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của Nhà nước có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trên cơ sở các chương trình hành động của Tỉnh ủy các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị, để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. 

Sau đó, BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận thông qua nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Minh Thuần
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK