Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
HUYỆN UỶ PHÚ QUÝ | GIẤY MỜI
 
Giấy mời Số 46-GM/HU
 

Thực hiện Giấy mời số 33-GM/TU, ngày 29/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Ban Thường vụ Huyện ủy mời các đại biểu tham dự, như sau:


 

Giấy mời Số 37-GM/HU
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2018; Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của huyện đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.


 

Giấy mời Số 36-GM/HU
 

Thực hiện Giấy mời số 25-GM/TU, ngày 18/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 20-NQ/TU, ngày 07/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự  lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Thường trực Huyện ủy mời đại biểu tham dự như sau:


 

Giấy mời Số 38-GM/HU
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 6/2018, Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện quý II/2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III/2018.


 

Giấy mời Số 39-GM/HU
 

Thực hiện Giấy mời số 29-GM/TU, ngày 22/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Ban Thường vụ Huyện ủy mời các đại biểu tham dự, như sau:


 


Android APK