Hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2019
ĐẢNG VÀ LÃNH TỤ | LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
 
DỰ THẢO TOÀN VĂN BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
 

BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Dự kiến thông qua tại: Khóa XIII - Kỳ họp thứ 10  của Quốc Hội

 


 

LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ (Sửa đổi)
 

CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)
(Ban hành kèm theo Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 


 


Android APK