Hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN MỚI NHẤT

Mời dự làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau tiếp xúc cử tri. 08 giờ 30, ngày 22/01/2018.

Thường trực Huyện uỷ có buổi làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau tiếp xúc cử tri.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 22/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

4- Giao UBMTTQVN huyện phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần và thời gian./-


GIỚI THIỆU

VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ HÀM TÂN

Hàm Tân được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị định 114 của Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2005. Là huyện nằm ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận, có vị trí thuận lợi trong giao lưu, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Diện tích tự nhiên trên 70.000 ha, dân số trên 72.000 nhân khẩu, có 10 xã, thị trấn. Thị trấn Tân Nghĩa có dân số đông nhất, tập trung nhiều hoạt động văn hoá, kinh tế, trung tâm hành chính của huyện được đặt ở nơi đây.

TIN HOẠT ĐỘNG

Mời dự hội nghị tổng kết công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. lúc 08 giờ, ngày 23/01/2018.

Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2017 và góp ý kiến dự thảo Nghị quyết về quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

1- Thành phần tham dự, kính mời:

* Ở huyện:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa X);

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các đồng chí Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục trưởng Chi Cục thuế huyện;

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện và Đội trưởng Đội điều tra về Hình sự - Kinh tế - Ma túy và môi trường.

- Đồng chí Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6;

- Đại diện lãnh đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện.

* Ở xã, thị trấn:

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức địa chính các xã, thị trấn. (nhờ đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn mời giúp)

2- Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ, ngày 23/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy.

4- Giao UBND huyện chuẩn bị nội dung báo cáo tại hội nghị.

Kính mời các đồng chí dự hội nghị đúng thành phần và thời gian./-

GIẤY MỜI HỌP

Mời dự làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau tiếp xúc cử tri. 08 giờ 30, ngày 22/01/2018.

Thường trực Huyện uỷ có buổi làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau tiếp xúc cử tri.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 22/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

4- Giao UBMTTQVN huyện phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần và thời gian./-

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Nghị quyết Chương trình hành động số 13-NQ/HU, ngày 24/04/2017 của Huyện ủy

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (BỔ SUNG)

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X)

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị    Android APK