Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
HUYỆN UỶ HÀM TÂN | TIN MỚI NHẤT

Hiệu quả từ các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị của Huyện ủy Hàm Tân

Tổ chức họp, hội nghị là một trong những hình thức, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền để triển khai, giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống một cách thống nhất trong cả hệ thống chính trị. Qua cuộc họp, hội nghị, từ những ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ của tập thể có thể tìm ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đề ra biện pháp, giải pháp để thực hiện được tốt hơn, hiệu quả hơn. Vấn đề cần quan tâm là phải tổ chức các cuộc họp, hội nghị như thế nào để đạt chất lượng, yêu cầu đề ra.


GIỚI THIỆU

Huyện Hàm Tân: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phúc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024

Sáng ngày 11/01/2019,tại hội trường UBND xã Tân Phúc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phúc long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và 90 đại biểu tham dự Đại hội.

TIN HOẠT ĐỘNG

Hiệu quả từ các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị của Huyện ủy Hàm Tân

Tổ chức họp, hội nghị là một trong những hình thức, biện pháp lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền để triển khai, giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống một cách thống nhất trong cả hệ thống chính trị. Qua cuộc họp, hội nghị, từ những ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp trí tuệ của tập thể có thể tìm ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đề ra biện pháp, giải pháp để thực hiện được tốt hơn, hiệu quả hơn. Vấn đề cần quan tâm là phải tổ chức các cuộc họp, hội nghị như thế nào để đạt chất lượng, yêu cầu đề ra.

GIẤY MỜI HỌP

Mời dự làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau tiếp xúc cử tri. 08 giờ 30, ngày 22/01/2018.

Thường trực Huyện uỷ có buổi làm việc với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sau tiếp xúc cử tri.

1- Thành phần dự họp, kính mời:

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQVN huyện;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.

2- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 30, ngày 22/01/2018.

3- Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện uỷ.

4- Giao UBMTTQVN huyện phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp.

Kính mời các đồng chí dự họp đúng thành phần và thời gian./-

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Nghị quyết Chương trình hành động số 13-NQ/HU, ngày 24/04/2017 của Huyện ủy

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG (BỔ SUNG)

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN (KHÓA X)

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị    Android APK