Hôm nay, ngày 23 tháng 2 năm 2018
HUYỆN UỶ ĐỨC LINH | TIN MỚI NHẤT

Đức Linh: công tác xây dựng Đảng năm 2017 đạt kết quả khá toàn diện

     Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị để Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của địa phương. 


GIỚI THIỆU

Đức Linh: công tác xây dựng Đảng năm 2017 đạt kết quả khá toàn diện

     Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và cả hệ thống chính trị để Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

TIN HOẠT ĐỘNG

Đức Linh: Quán triệt Quy định 102 -QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

      Ngày 06/02/2018, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thường trực Huyện ủy Đức Linh đã triển khai quán triệt nội dung Quy định số 102-QĐ/TW cho cán bộ chủ chốt huyện là các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các Ban của Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên UBKT Huyện ủy, Bí thư các cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể trong huyện.

VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Đức Linh ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018

     Căn cứ Chương trình số 20-CTr/HU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020” và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; ngày 14/12/2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh ban hành Chương trình số 33 -CTr/HU để triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Android APK