Hôm nay, ngày 17 tháng 7 năm 2018
HUYỆN UỶ BẮC BÌNH | TIN MỚI NHẤT

Bắc Bình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hư

Đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực nhất trong phát triển đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” huyện Bắc Bình đã đạt được kết quả tích cực.


TIN HOẠT ĐỘNG

Bắc Bình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hư

Đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư mang lại hiệu quả thiết thực nhất trong phát triển đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” huyện Bắc Bình đã đạt được kết quả tích cực.Android APK